WETTELIJKE VERMELDINGEN

U bezoekt de boekingswebsite voor hotels van Accor. De gebruiker van deze site gaat ermee akkoord zich aan de volgende gebruikersvoorwaarden te houden.

PUBLICATIE-INFORMATIE:

Deze website valt onder het beheer van:
ACCOR SA, Naamloze vennootschap met een kapitaal van € 870 366 459, ingeschreven in het register van de handel en de ondernemingen onder het nummer RCS NANTERRE B 602 036 444, Intracommunautair btw-nummer: FR 93 602 036 444. Ingeschreven bij het Franse register van reisagenten en andere touroperators onder nummer IM091100035. Borg: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Verzekeraar: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Parijs La Défense - Frankrijk.
Accor SA
Hoofdkantoor
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANKRIJK
Tél : +33 (0)1 45 38 86 00
Publicatiedirecteur : Sébastien Bazin

BEHEERINFORMATIE:

Deze website wordt beheerd door:
Accor SA
Direction Générale des Systèmes d’Information et Telecom
2 rue de la Mare Neuve
91000 Evry
FRANKRIJK Tel : +33 (0)1 61 61 80 80

INFORMATIEGEGEVENS EN RECHTEN:

Voor meer informatie over het beleid van de Accor groep met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens van haar klanten, kunt u het Handvest voor de Bescherming van Persoonsgegevens van Klanten raadplegen.

AUTEURSRECHTEN / COPYRIGHT:

De weergave van - en alle op de site weergegeven - elementen, met inbegrip van de domeinnaam, merken, logo's, merkuitingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, teksten, grafische voorstellingen en overige bestanden worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van of in gebruiksrecht gegeven aan Accor SA.
Geen enkel element van de site all.accor.com mag op enigerlei wijze en in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, geladen, vertekend, overgebracht of verspreid zonder schriftelijke, voorafgaande toepassing van Accor SA, tenzij voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik zonder wijzigingen in de elementen op de site.
De volgende kennisgeving moet duidelijk op iedere geoorloofde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site all.accor.com worden weergegeven: "©Copyright Accor SA. Les photographies figurant sur le Site ne sont pas contractuelles."(©Copyright Accor Sa. De op deze site weergegeven foto's zijn niet bindend).
Ieder ander gebruik van de site all.accor.com of van de elementen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming wordt beschouwd als een schending van de rechten van Accor SA, met name als strafbare vervalsing krachtens artikel L 355-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle (wet met betrekking tot de intellectuele eigendom).

RECHTEN VAN ACCOR ALS PRODUCENT VAN DATABASES

Iedere klant, toekomstige klant of partner heeft een persoonlijk, niet-exclusief, onvervreemdbaar en niet-overdraagbaar recht de informatie op de site all.accor.com naar wens te raadplegen met als doel een hotelkamer te boeken.
Hij/zij is gerechtigd gedeelten van de inhoud van de site over te nemen en/of opnieuw te gebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits dergelijke uittreksels en/of een dergelijk hergebruik geen betrekking hebben/heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze site. Het is bovendien niet toegestaan herhaaldelijk inhoud van de site te extraheren en/of opnieuw te gebruiken, zelfs in geval van niet-substantiële delen daarvan.
Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de site voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden krachtens artikel L. 342-1 en L. 342-2 van de Code de la Propriété Intellectuelle (wet met betrekking tot de intellectuele eigendom). Het is eveneens verboden de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site in welke vorm dan ook en voor welke doelgroep dan ook openbaar te maken.
Met name het gebruik van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

EIGENDOMSRECHT VAN DE FOTO’S

Raadpleeg het gedeelte "Eigendomsrecht van de foto's" voor meer informatie over de op de site all.accor.com gebruikte foto's.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in haar huidige staat verstrekt. Accor biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
Accor behoudt zich het recht voor de informatie op elk gewenst moment te wijzigen, met name om de site all.accor.com te actualiseren.
De gebruiker verplicht zich geen informatie naar deze site over te brengen die een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee kan brengen en verplicht zich uit dien hoofde geen onwettige, met de openbare orde strijdige dan wel lasterlijke informatie via deze site te verspreiden.
Accor stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op de site all.accor.com.
Accor heeft geen invloed op andere sites dan die van de Accor-groep en waarnaar een hyperlink aanwezig mocht zijn en wijst derhalve iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites af. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

COOKIES

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de site all.accor.com, kunt u het Handvest voor de Bescherming van Persoonsgegevens van Klanten raadplegen.

HYPERLINKS

Hyperlinks naar de site all.accor.com mogen uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Accor worden gemaakt.

BERICHTEN

Hebt u opmerkingen over de werking van de site all.accor.com? Ga dan naar het gedeelte Contact en selecteer het vraagtype "Commentaren op de site all.accor.com" om een bericht te sturen.

BELANGRIJK

Berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. De vertrouwelijkheid van de berichten kan pas worden gegarandeerd op met moment dat deze ons hebben bereikt.

EIGENDOMSRECHT VAN DE FOTO'S