แบรนด์ของเรา

ข้อมูลทางกฎหมาย

ขณะนี้ท่านกำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์การจองของกลุ่มโรงแรม Accor การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าผู้ใช้ได้ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันแล้ว

ข้อมูลบรรณาธิการ

เว็บไซต์นี้ได้รับการแก้ไขโดย
ACCOR SA ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสด้วยเงินทุนจดทะเบียนเป็นเงินยูโร € 870 366 459, เลขที่ทะเบียนการค้าและบริษัท RCS NANTERRE B 602 036 444, Intracommunity VAT no. FR 93 602 036 444. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับตัวแทนท่องเที่ยวและผู้ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวอื่นๆ หมายเลข IM091100035. ผู้ค้ำประกัน: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR ผู้รับประกัน: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense - France

Accor SA
สำนักงานใหญ่
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
France
โทร: +33 (0)1 45 38 86 00

ผู้อำนวยการในการตีพิมพ์: Sébastien Bazin

ข้อมูลการโฮสเว็บไซต์:

เว็บไซต์นี้โฮสโดย:

Accor SA
Direction Générale des Systèmesd’Information et Telecom
2 rue de laMare Neuve
91000Evry
France
โทร: +33(0)1 61 61 80 80

เข้าใช้งานบริการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางได้ที่ https://all.accor.com/gb/travel-guide/index.shtml โดยเจ้าของเว็บโฮสติ้งคือ

Société Oxalide
25 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
FRANCE
โทร: + 33 (0) 1 75 77 16 66

การปกป้องข้อมูล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลของกลุ่มโรงแรม Accor โปรดอ่าน กฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครอง“ข้อมูลส่วนบุคคล” ของลูกค้า

ลิขสิทธิ์ :

การนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ รูปภาพ ข้อความ กราฟิกและไฟล์อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับล่าสุด และเป็นของ Accor SA หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้งานโดย Accor SA เท่านั้น

องค์ประกอบที่ปรากฏใน all.accor.com ไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด ดัดแปลง เผยแพร่หรือแจกจ่ายในทางใดๆ ก็ตาม หรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Accor SA ยกเว้นในกรณีเพื่อการใช้งานเป็นการส่วนบุคคล เป็นส่วนตัวและไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ไปจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องมาพร้อมกับสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์: "ลิขสิทธิ์ SA Accor โดยรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบน all.accor.com ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใดๆ

การใช้งาน all.accor.com หรือส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์ในทางอื่นใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ Accor SA และสามารถฟ้องร้องได้ว่าเป็นการปลอมแปลงตามบทบัญญัติในมาตรา L.355-2 ของข้อบังคับตามประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

สิทธิของ Accor ในฐานะผู้ผลิตฐานข้อมูล

ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า และพันธมิตรทั้งหมดมีสิทธิส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่สิทธิเฉพาะ ไม่อาจถ่ายโอนและไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้ในการดูข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ all.accor.com เพื่อทำการจองห้องพักโรงแรมของตนเองตามที่ต้องการ

พวกเขาสามารถดึงข้อมูล และ/หรือ นำมาใช้ใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชมส่วนบุคคล ตราบเท่าที่การดึงข้อมูล และ/หรือ หรือนำมาใช้ใหม่นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่มีความสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) ของเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ดึงข้อมูล และ/หรือ นำมาใช้ใหม่ซึ่งส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าเนื้อหานั้นจะไม่ได้เป็นาส่วนสำคัญก็ตาม

การทำสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ใดๆ โดยวิธีอื่นๆ ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำอย่างเคร่งครัดโดยมาตรา L.342-1 และ L.342-2 ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส อีกทั้งยังห้ามมิให้ทำการสื่อสารเผยแพร่ให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบใดและแก่ผู้รับข้อมูลใดๆ ก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำอย่างเคร่งครัด

เครดิตรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ใช้บนเว็บไซต์ all.accor.com โปรดดู ส่วนเครดิตรูปภาพ

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นไปตามที่ปรากฏ Accor SA มิได้ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลนี้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานของข้อมูลนี้

Accor SA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ all.accor.com

ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับรองว่าจะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งหรือความรับผิดตามกฎหมาย และในแง่นี้ ยังได้รับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยผ่านเว็บไซต์นี้

Accor SA จะกระทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือ สามารถใช้งานเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม Accor SA จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ รวมถึงการขาดซึ่งข้อมูล และ/หรือ การพบไวรัสบนเว็บไซต์ all.accor.com

เว็บไซต์ที่อยู่นอกกลุ่ม Accor ที่มีการเชื่อมโยงผ่านไฮเปอร์ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Accor SA อันเป็นผลให้ทาง Accor SA ปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งหมด ผู้ใช้เว็บไซต์ถือเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

คุกกี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้ บนเว็บไซต์ all.accor.com กรุณาอ่านกฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ไฮเปอร์ลิงก์

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง all.accor.com ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Accor SA

อีเมล์

สำหรับความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการทำงานของ all.accor.com โปรดเข้าที่ส่วนการติดต่อ และเลือก “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ all.accor.com”

โปรดทราบว่า

ข้อความใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอาจมีการสกัดกั้นและไม่อาจรับประกันความเป็นความลับได้จนกว่าข้อมูลดังกล้าวจะมาถึงเรา

กลับไปด้านบน

เครดิตรูปภาพ

all.accor.com

© copyright Photolibrary Accor - Jean Luc ABRAINI - Francis AMIAND - Jean-Jacques d'ANGELO - Ludovic AUBERT - Carole BELLAICHE - Marc BERTRAND - Jean-Marc BLACHE - Jean-Pierre BOLLE - Joachim BONNEMAISON - Nicolas BOREL - Jack BURLOT - Sylvain CAMBON - Fabrice CATELOY - Giovanni CECCHINATO - Chart-Asa CHAKHRIT - Pierre CHARRIAU - Cyril CHAUVIN - Tessa CHRISP - Philip CLARK - Tim Evan COOK - Alain DENIZE - Serge DETALLE - Dewandra DJELANTIK - Thomas DUVAL - Alessandra DOSSELLI - Moussa ELIBRIK - Charly ERWIN - Gabor F.TOTH - Michel FAINSILBER - Xavier FERRAND - Bruno GARCIN-GASSER - Ian Fraser GIBB - Melissa GIBSON - M.GODET - Jacques-Yves GUCIA - Jean GUICHARD - Lucas GURDJIAN - Alexander HAIDEN - Stéphane HIMPENS - Pharadorn INYASRI - Stéphane KOSSMANN - Daniel KRINGS - Thanaporn LABOUP - Anthony LANNERETONNE - Jacques LEBAR - David LEFRANC - Matthieu LEMAIRE-COURAPIED - Darren LENNON - Paul LEPREUX - Bernd LIPPERT - Bill LORENZ - Marie-Caroline LUCAT - Hamilton LUND - Geoff LUNG - Duncan Mc NICOL - Caleb MING - Steve MUREZ - Sara NIEDZWIECKA - Veerasak NIYOM-HMOR - Sam NUGROHO - Miguel A. PATIER - Christian PFAMMATTER - Fabrice RAMBERT - Pierre-Emmanuel RASTOIN - Daniel SANCHEZ - Luc SELVAIS - Lina SKUKAUSKÉ - Michael SPENCER - Michael SU - Minh TANG - Jean-Marc TINGAUD - Annemiek VELDMAN - Linda VAN WIJNGAARDEN - Ouan VU MINH - Barbara ZONZIN - Boris ZULIANI.

Adelaide : © MP Jandeau - Amsterdam : Netherlands Board of Tourism & Conventions - Auckland : © viaFrance - C. Jokel - Bangkok : viaFrance - Barcelone : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Berlin : © visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien - Biarritz : © Le Doaré - Birmingham : © Marketing Birmingham - Bordeaux : © Office de Tourisme de Bordeaux / T. SANSON - Brisbane : © Marketing Brisbane - Bruxelles : © Brussels International Tourism & Congress - Budapest : © viaFrance – RLM - Cairns : © viaFrance - C. Jokel - Cannes : © SEMEC-KELAGOPIAN - Chicago : © Pgiam - Cologne : © viaFrance – RLM – Curitiba ©Eduardo Valente : Dubaï : © Dubai Tourism DTCM - Edimbourg : © C. Thibaut - Genève : © Sarah Clifford - Grenoble : © viaFrance - C. Garton - Hambourg : © www.mediaserver.hamburg.de_C. Spahrbier - Hanoi : Accor - E. Hérault - Hong Kong : © M. Berthet - Kuala Lumpur : © viaFrance - C. Jokel - Lille : OT Lille / © maxime dufour photographies - Lisbonne : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Liverpool : © Liverpool Museums - Londres : © London on View visitlondonimages britainonview Pawel Libera - Los Angeles : © Sean Pavone - Lyon : © Philippe Basti_ OT Lyon - Madrid : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Marrakech : © viaFrance – RLM - Marseille : OTCM / ADD - Melbourne : Eureka Skydeck - Mexico City : © DC_Colombia - Miami : © Mindy_Nicole_Photography - Milan : © viaFrance - X. Adraste - Montpellier : © viaFrance - Thibault Constans - Monterrey : © MiguelMalo - Montréal : © E. Boutard - Moscou : © viaFrance - X. Adraste - Munich : © viaFrance - M. Grossard-Crivelli - Nantes : © Nautilus Nantes - New York : © viaFrance - H. Benarafa - Ottawa : ©  DenisTangneyJr - Paris : © Xurzon - Pékin : © A. Artault - Perth : © L. Derossi - Porto : © MP Jandeau - Philadelphie : © bonnie jacobs - Prague : © Prague Information Service - www.praguewelcome.cz - Queenstown : © viaFrance - C. Jokel - Rio de Janeiro : © viaFrance – RLM - Rome : viaFrance - M. Gaye - Saint-Malo : © Servane Combabessou - Salvador : © A. Vallée - Salzburg : © Tourismus Salzburg Gmbh - San Francisco : © SpVVK - Santiago : © M. Wirtensohn - São Paulo : © viaFrance – RLM - Séoul : © Office National du Tourisme Coréen - Shanghai : © Meet in Shanghai - A. Artault - Singapour : © L. Derossi - Strasbourg : © OT Strasbourg - Sébastien Hansen - Stuttgart : © SMG Dieterich - Sydney : © L. Derossi - Toronto : © espiegle - Toulouse : © Ville de Toulouse - Tours : © viaFrance - X. Adraste - Varsovie : Office national polonais du tourisme - Vienne : © viaFrance - Grossard-Crivelli - Washington DC : © LUNAMARINA - Wellington : © Dillon Anderson - TripPlanner : © DragonImages - En 3 jours : warrengoldswain - Quand partir? : stevecoleimages - City Guides : andresr - Toutes nos idées de voyages : Maciej Bledowski

Business Travel: © Pressmaster , © dotshock
Meetings & Events: © wundervisuals, © bikeriderlondon, © Matthias Tunger, © elitravo, © oliveromg, © Dallas Events Inc

ibis.accor.com

Ahraf Fares - Gerber - Mike Wilson - Alain Argentin - gilles Trillard - Milroy & Mac Aleer - Alain Benoit - Burdin - Gilles Vanderstichele - Moctar Kane - Alain Caudrelier - Graphix - Christian - Mohamed Mekouar - Alain de Vomecourt - Dumont - Myr Muratet - Alain Denize - Guy Astell - Nicolas Borel - Alain Endewelt - Guy Renaux - Noël Pelegrin - Alain Gérard - Gwanaëlle Paris - Noël Quidu - Alain Pons - H. Cao - O. Hardt - Alain Robichon - H. G. Zierbmann - Olivier Garros - Albeir - H. Mouillade - Olivier Peix - Alexandra Tantini - H.L. Weichselbaum - Olivier-Henri Dancy - André Longchamp - hans G. Ziertmann - P. Journou - Andréa Flak - Hélio Ramos - P. Mignot - Andrius Petrolevicius - Henry Milliori - P. Wendling - Andrzej Janicki - Marek - Hervé Abbadie - P.A. Ruffié - Szymanski - Hervé hugues - P. Lomascolo - Annemiek Veldman - Hisham El Abib - Pascal Aubert - Antoine Lorgnier - Hubert Camille - Pascal Dellazuana - Antoine Schramm - J C Maury - Pascal Schilling - Antonio Lelli - J P Levallois - Pascal Valentin - Athem - J. Bénazet - Pat. Herain - B. Plessy - J.Deshayes - Patrick Wendling - Bayle - J. Fandino - Paul Lepreux - Beracassat - J. Guyaux - Paul Tristram - Bernard Pascassio - J. Neelssen - Peggy Sirota - Bernard Vallet - J. Rostand - Ph. Forestier - Bert Jonge - J.C. Saadine - Philippe Canu - Bill Muncke - J.F. Jaussaud - Philippe Caron - Bruno Garcin-Gasser - J.J. L'Héritier - Philippe Hurlin - Butch Hale - J.M. Dauba - Philippe Poulet - Byron Newmann - J.P. Bost - Philippe Roy - C. Lepetit - Jack Burlot - Philippe Sebirot - C. Pavard - Jacques Boissay - Philippe Wang - Carole Pérez - Jacques Dirand - Photodisc® - Catherine Bibollet - Jacques Gaillard - Photothèque ibis et Accor - Catherine Taillefer - Jacques Lebar - Pierre Ginet - Cees de Hond - Jacques yves Gucia - Pierre Hausherr - Charly Erwin - Jean Guichard - Pierre Jean Rey - Christian Dumont - Jean Luc Abraini - Point par Pouce - Christian Michel - Jean Rigaux - Pyron Newman - Christian Weirich - Jean Philippe Piter - R. Bénard - Christine Dransart - Jean Pierre Bolle - R. Photographie - Christophe Bielsa - Jean-Charles Vaillant - R.E.A - Christophe Ichou - Jean-Etienne Fortunier - R.O.M. Studios GmbH - Claire Philippin - Jean-Marc Blache - Rafik - Claude Tugaut - Jean-Marc Tingaud - Raymond Sahuquet - Clémentine - Jean-Noël Reichel - Remaël - Corinne Dujardin - Jean-Paul Froget - Renaud Vandermeeren - Cousin - Jean-Pierre Minot - Richard Amenta - Cyril Le Tourneur - Jean Yves Gucia - Richard Busch - D.Martel - Jeanne Raverdy - Rinie Boon - D.Riffet - Joe Raverdy - S. Duchesne - D. Silberstein - Joe Sassine - S. Riba - D. Van Meer - Joël Biletta - Sacha - Daniel Cariou - Joël Damase - Saphie Publicité - Daniel Czap - John Samples - Sam Bellet - Daniel Krings - John Trigiani - San Leucio - David Lefranc - Joon Choi - Sawines Ashraf Fathi - Dceventphoto - Julien Avrial - Fares - Denis Glicksman - Juliette d'Assay - Serge Brison - Dietsche R. TZH - Karine Dilthey - Serge Detalle - Djoe Bonev - Kavin Miller - Sergio Lussino - Dominique Giannelli - Keylani Ammar - Soenne - Dominique Maurel - Khaled el Dash - Sophie Elmosnino - Dupin - L. Lecourieux - Stéfan Kraus - E. Cuvillier - L. Parrow - Stefano Giraldi - Eduardo Barcellos - Laurent Robert - Stéphane Coudant - Elie Bernager - Lightmotif - Stéphane Fournet - Emmanuel Layani - Ligne Bleue - Stéphane Garibaldi - Eric Bourret - Luc Selvais - Stéphane Himpens - Eric Guillot - Ludovic Aubert - Stéphane Kossmann - Eric Hesmerg - M. Monticelli - Stéphane L'Hôte - Erik Saillet - M.Elibrik - Steve Murez - Estudio Robledo - M. Godet - Studio Colingente - F. Henry - M. Iglauer-J. Mezger - Studio Duchaillut - F. Soulat - M. Isy-Schwart - Sylvain Cambon - Fabian Charaffi - M. Loli - Tarek el Baradie - Fabrice Cateloy - M. Renaudeau - Thierry Carabin - Fabrice Quaegebeur - Marc Berenguer - Thierry Layani - Fabrice Rambert - Marc Bertrand - Thierry Montfort - Foto-Huber D81 - Marc Thomas - Till Leeser - Garmisch - Marc Wauters - Tim Clinch - Francis Waldman - Marc Chevret - Tomasz K. Lewandowski - Franck Renoir - Mario Gueneau - Transit P. Hirth - V. Pfaff - François Focher - Martin Jungen - Unicolor - Françoise Mutin - Martine Archambault - V. Peillon - Frantisek Zvardon - Mathieu Prier - Valentin - Freddy Cerda - Maurice Ascam - Vincent Knapp - Frédéric Reglain - Max Roy - W. Randall - Frits Van Byhn - Medhi Ouridjel - William Huber - Frits Van Den Assem - Michael Penner - Wim Cox - G.Ventur - Michael Sondermann - Wolfen - G.Veron - Michel Fainsilber - Wolfson - G.M.raget - Michel Jolyot - Xavier Verstraeten - Gavril Koutoulias - Michel Marcou - Yves Duronsoy - Georges Vartholomaios - Michel Roy - Yves Forestier - Gérard Martron - Michel Urtado - Zoom Studio

hotelf1.com

Fabian Charaffi - Auditoire - Cogency

mercure.com

© copyright Photolibrary Accor, Joel Biletta, Jan Bartelsam, Fabrice Rambert, Basil Childers, Antonio Tartaglione, Philippe Wang, Teo Lannie, Marc Bertrand, Serge Detalle, Marek Arcimowicz, Stéfan Kraus, Phil Boorman, Jacques Yves Gucia, Caterina Gasperi, Claudio Cerquet, Stephane Houari, Judith Stehnk, Bernard Vanden Eynde, Claude Nori, Steve Lloyd-Smith, Paul Bradbury, Ludovic Aubert, Jochen Tack, Glen Aitken, Jack Burlot, Pierre Jean Rey, Hubert Genouilhac, Chris Ryan, Gerhard Sulzer, Jack Wild, Robert Nicholas, Moodboard, Dream pictures, PhotoAlto, Floresco Productions, Getty, Corbis.

novotel.com

© copyright Photolibrary Accor - Jean-Jacques d'ANGELO - Ludovic AUBERT - Marc BERTRAND - Jean-Marc BLACHE - Jean-Pierre BOLLE - Joachim BONNEMAISON - Nicolas BOREL - Jack BURLOT - Sylvain CAMBON - Fabrice CATELOY - Alain DENIZE - Serge DETALLE - Thomas DUVAL - Moussa ELIBRIK - Charly ERWIN - Michel FAINSILBER - Bruno GARCIN-GASSER - M. GODET - Jacques-Yves GUCIA - Jean GUICHARD - Alexander HAIDEN - Stéphane HIMPENS - Stéphane KOSSMANN - Daniel KRINGS - Jacques LEBAR - David LEFRANC - Paul LEPREUX - Duncan Mc NICOL - Steve MUREZ - Miguel A. PATIER - Luc SELVAIS - Fabrice RAMBERT - Jean-Marc TINGAUD - Annemiek VELDMAN.

Anne Kovacs Hervé Abbadie Stefano Giraldi Carole Pérez Jean Luc Abraini M. Godet Claire Philippin Bruno Alves Jacques Yves Gucia Jean-Philippe Piter Richard Amenta Mario Gueneau B. Plessy Martine Archambault Jean Guichard Point par Pouce Alain Argentin Eric Guillot Alain Pons Maurice Ascam J. Guyaux Philippe Poulet Pascal Aubert Butch Hale Mathieu Prier Eduardo Barcellos O. Hardt Fabrice Quaegebeur Sam Bellet M. Hasson Dietsche R. TZH Roland Bénard Pierre Hausherr R.E.A. J. Bénazet F. Henry R.O.M. Studios GmbH Marc Berenguer Pat. Herain Rafik Marc Bertrand Eric Hesmerg G.M. Raget Catherine Bibollet Stéphane Himpens Fabrice Rambert Jean Marc Blache Cees de Hond Hélio Ramos Christophe Bielsa Hervé Hugues W. Randall Jacques Boissay Philippe Hurlin Frédéric Reglain Jean Pierre Bolle M. Iglauer/ J. Mezger M. Renaudeau J.P. Bost M. Isy-Schwart Guy Renaux Eric Bourret Stéphane Jacob (Doo Interactive) S. Riba Jacques Burlot Andrzej Janicki/Marek Szymanski D. Riffet Sylvain Cambon Michel Jolyot Laurent Robert Hubert Camille P. Journou Alain Robichon Philippe Caron Martin Jungen Estudio Robledo Hyacinthe Cao J.F. Jaussaud Joe Rosarius Thierry Carabin Vincent Knapp R. Photographie Freddy Cerda Stéphane Kossmann J.C. Saadine Clémentine Gavril Koutoulles Sacha Cousin Daniel Krings Raymond Sahuquet Wim Cox Emmanuel/Thierry Layani John Samples Daniel Czap David Lefranc Peggy Sirota Joël Damase Antonio Lelli Michael Sondermann Olivier-Henri Dancy C. Lepetit Frédéric Swierczynski (Doo Interactive) J.M. Dauba San Leucio Studio Duchaillut Alain Denize JP Levallois Marc Thomas J. Deshayes Thomasz K. Lewandowski Transit P. Hirth/ V. Pfaff Serge Detalle Ligne Bleue Gilles Trillard Karin Dilthey Michel Marcou Paul Tristram Jacques Dirand D Martel Unicolor Christine Dransard Gérérd Martron Michel Urtado Christian Dumont / Graphix P. Mignot Pascal Valentin M. Elibrik Kavin Miller Valentin Sophie Elmosnino Thierry Montfort D. Van Meer Alain Endewelt M. Monticelli Renaud Vandermeeren Charly Erwin H. Mouillade Gilles Vanderstichele Ph. Forestier Bill Muncke G. Ventur Yves Forestier Myr Muratet Annemiek Veldman Foto-Huber D81 Garmisch J. Neelssen G. Veron Stéphane Fournet Byron Newman Alain de Vomecourt J. Frandino Gwanaëlle Paris P. Wendling Jacques Gaillard L. Parrow H.L. Weichselbaum Olivier Garros Bernard Pascassio Wolfson Alain Gérard C. Pavard Hans G. Ziertmann Gerber V. Peillon Zoom Studio Dominique Giannelli Michael Penner Frantisek Zvardon Pierre Ginet Bristish Tourism Authority. J.J. Soenen D. de Kievith Dominic HOFBAUER François Louchet OFT Cannes Photo ELIOPHOT-Aix-en-Provence Palais des Festivals Cannes. Erwan le Marchand.

pullmanhotels.com

© copyright Photolibrary Accor - Abaca Corporate/Boris Zuliani - Stefan Kraus - Duriya Phiammattawat - Jürgen Naglik - Panchee Kiattipong - Bernadette Peters - Joël Biletta - Ingrid Jost-Freie - Enzo Baradel - Serge Detalle - Jacques Lebar - Hamilton Lund - Bernd Seydel - Philippe Wang - Hugo Potharst - Christian Michel - Fabrice Rambert – Dominique Viet - Jack Burlot - Abaca Corporate/Antoine Huot - Pierre Jean Rey - Jacques Yves Gucia - Jérôme Mondière - Manuel Requena Garcia - Xu Qing - Dewandra Djelantik - Lin Yuanhua - Yap Don - Geoff Lung - Hin Chung Liu - Ye Bing Huang - Carlos Piratinninga - Brad Newton - Ross Williams - Anson Smart - Rob Cooke - Abaca Corporate/Scott Shirley - Jean Luc Abraini - Mathew Downs - Jonathan Ward - Thanaporn Laboup - Gustavo Nacht - Bu Bing-Song - Jun Gu - Ouyang Changpei - Ken Don Yap - Shayong Hong - Ma Weixiao - Ali Rangconwalla - Sam Nugroho - Abaca Corporate/Gia Marescotti - Rudy Simonaji - Heru Desanto - Kim Keum Hwan - Yeap Wei Xhen - Boerje Mueller – Vichai Kiatamornvong - Jan Gutzeit - Ilja Höpping - Victor Romero - Benjamin Alcazar Madrazo - Abdulrahman Aljabri - Cheng Liu - Wei Li - Kenny Williams - Kim Wonho - Richard Gaggioli - Yvan Moreau - LW Design Group - Kitty Qi - Zhen Wang - Liao Xian Zhong ¬- Lindsay Gordon - Scott Hartley - Matthew Evans ¬- Nathan Richter – Olivier Peix - Abaca Corporate/Alexandre Dupeyron - Alain de Vomecourt ¬- Roberto Rosa - David Lefranc - Darwis Triardi - Peter Cons ¬- Erwan Le Marchand - Pansak Chattanamongkolsakul - Carole Bellaiche - Saverio Lombardi Vallauri - Soenne - Oliver Vosshage - Armin Okulla - Ludovic Aubert - Luc Selvais - Carlos Gugel Molina - Saddri Derradji - Narong Rattanaya - Alexandre Rezende - Kwon Tae Gyum - Mads Monsen - Didier Bonnet - Patrick Chmielewski - Corbis - iStockphoto - Akkadet Poowapatchim - Pierre-Emmanuel Rastoin - Shin Sakurai - Site businesstravel.accor.com - Robert Van der Hilst.

sofitel.accor.com

© Gilles Trillard, © Fabrice Rambert, © Bruno Boissonet, © Carolyn Hunt, © Charly Erwin, © Cyril Le Tourneur, © Earl Carter, © Eric Cuvillier, © François Deconinck, © Françoise Huguier, © Geoff Leung, © Grégoire Le Bacon, © Hisham El Abib, © Jack Burlot, © Jacques Lebar, © Joël Biletta, © Luc Selvais, © Michael Von Anlock, © Mohamed Gabr, © P.Lomascolo, © Pierre Jean Rey, © Serge Detalle, © Siri Stafford / Getty Image, © Stéfan Kraus, © Suksan Samranrit, © Till Leeser, © Vichai Klatamornvong, © William Huber, Benjamin Alcazar, Siri Stafford / Getty image, Thomas Barwick / Getty images, Alain de Vomecourt, © Véronique Gerard © Leonard Mc Lane © Martin Barraud © Julian Winslow