ข้อมูลทางกฎหมาย

ขณะนี้ท่านกำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์การจองของกลุ่มโรงแรม Accor การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าผู้ใช้ได้ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันแล้ว

ข้อมูลบรรณาธิการ

เว็บไซต์นี้ได้รับการแก้ไขโดย
ACCOR SA ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสด้วยเงินทุนจดทะเบียนเป็นเงินยูโร € 870 366 459, เลขที่ทะเบียนการค้าและบริษัท RCS NANTERRE B 602 036 444, Intracommunity VAT no. FR 93 602 036 444. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับตัวแทนท่องเที่ยวและผู้ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวอื่นๆ หมายเลข IM091100035. ผู้ค้ำประกัน: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR ผู้รับประกัน: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense - France
Accor SA
สำนักงานใหญ่
82, rue Henri Farman
CS 20077
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
France
โทร: +33 (0)1 45 38 86 00
ผู้อำนวยการในการตีพิมพ์: Sébastien Bazin

ข้อมูลการโฮสเว็บไซต์:

เว็บไซต์นี้โฮสโดย:
Accor SA
Direction Générale des Systèmesd’Information et Telecom
2 rue de laMare Neuve
91000Evry
France
โทร: +33(0)1 61 61 80 80
เข้าใช้งานบริการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางได้ที่ https://all.accor.com/gb/travel-guide/index.shtml โดยเจ้าของเว็บโฮสติ้งคือ
Société Oxalide
25 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
FRANCE
โทร: + 33 (0) 1 75 77 16 66

การปกป้องข้อมูล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลของกลุ่มโรงแรม Accor โปรดอ่าน กฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครอง“ข้อมูลส่วนบุคคล” ของลูกค้า

ลิขสิทธิ์ :

การนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อแบรนด์ ภาพวาด ภาพประกอบ รูปภาพ ข้อความ กราฟิกและไฟล์อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับล่าสุด และเป็นของ Accor SA หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้งานโดย Accor SA เท่านั้น
องค์ประกอบที่ปรากฏใน all.accor.com ไม่อาจคัดลอก ทำซ้ำ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด ดัดแปลง เผยแพร่หรือแจกจ่ายในทางใดๆ ก็ตาม หรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Accor SA ยกเว้นในกรณีเพื่อการใช้งานเป็นการส่วนบุคคล เป็นส่วนตัวและไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ไปจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ณ ปัจจุบัน
ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องมาพร้อมกับสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์: "ลิขสิทธิ์ SA Accor โดยรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบน all.accor.com ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใดๆ
การใช้งาน all.accor.com หรือส่วนประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์ในทางอื่นใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ Accor SA และสามารถฟ้องร้องได้ว่าเป็นการปลอมแปลงตามบทบัญญัติในมาตรา L.355-2 ของข้อบังคับตามประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส

สิทธิของ ACCOR ในฐานะผู้ผลิตฐานข้อมูล

ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า และพันธมิตรทั้งหมดมีสิทธิส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่สิทธิเฉพาะ ไม่อาจถ่ายโอนและไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้ในการดูข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ all.accor.com เพื่อทำการจองห้องพักโรงแรมของตนเองตามที่ต้องการ
พวกเขาสามารถดึงข้อมูล และ/หรือ นำมาใช้ใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชมส่วนบุคคล ตราบเท่าที่การดึงข้อมูล และ/หรือ หรือนำมาใช้ใหม่นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่มีความสำคัญ (ทั้งในแง่ของคุณภาพหรือปริมาณ) ของเนื้อหาของเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ดึงข้อมูล และ/หรือ นำมาใช้ใหม่ซึ่งส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าเนื้อหานั้นจะไม่ได้เป็นาส่วนสำคัญก็ตาม
การทำสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ใดๆ โดยวิธีอื่นๆ ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำอย่างเคร่งครัดโดยมาตรา L.342-1 และ L.342-2 ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศส อีกทั้งยังห้ามมิให้ทำการสื่อสารเผยแพร่ให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบใดและแก่ผู้รับข้อมูลใดๆ ก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำอย่างเคร่งครัด

เครดิตรูปภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ใช้บนเว็บไซต์ all.accor.com โปรดดู ส่วนเครดิตรูปภาพ

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นไปตามที่ปรากฏ Accor SA มิได้ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลนี้
ผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานของข้อมูลนี้
Accor SA ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ all.accor.com
ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับรองว่าจะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งหรือความรับผิดตามกฎหมาย และในแง่นี้ ยังได้รับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นการหมิ่นประมาท หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยผ่านเว็บไซต์นี้
Accor SA จะกระทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับข้อมูลที่มีอยู่ และ/หรือ สามารถใช้งานเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม Accor SA จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ รวมถึงการขาดซึ่งข้อมูล และ/หรือ การพบไวรัสบนเว็บไซต์ all.accor.com
เว็บไซต์ที่อยู่นอกกลุ่ม Accor ที่มีการเชื่อมโยงผ่านไฮเปอร์ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Accor SA อันเป็นผลให้ทาง Accor SA ปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งหมด ผู้ใช้เว็บไซต์ถือเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

คุกกี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้ บนเว็บไซต์ all.accor.com กรุณาอ่านกฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ไฮเปอร์ลิงก์

การสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง all.accor.com ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Accor SA

อีเมล์

สำหรับความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการทำงานของ all.accor.com โปรดเข้าที่ส่วนการติดต่อ และเลือก “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ all.accor.com”

โปรดทราบว่า

ข้อความใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตอาจมีการสกัดกั้นและไม่อาจรับประกันความเป็นความลับได้จนกว่าข้อมูลดังกล้าวจะมาถึงเรา
 

เครดิตรูปภาพ