Nasze marki

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

ACCOR jest spółką akcyjną zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek w Nanterre pod numerem 602 036 444, której siedziba znajduje się pod adresem 82, rue Henri Farman CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Francja i której nadano następujący wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 93 602 036 444 (zwaną dalej „ACCOR”).

ACCOR jest wpisany do rejestru biur podróży i innych organizatorów wycieczek pod numerem IM091100035, jego gwarantem jest: WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR, a ubezpieczycielem: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus - 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92081, Paris, La Défense, Francja.

ACCOR publikuje i prowadzi stronę internetową https://all.accor.com(dostępną również w wersji mobilnej), umożliwiającą rezerwację hotelu i oferującą inne usługi dodatkowe (zwaną dalej „Stroną”).

Aby się z nami skontaktować:  kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

1. Preambuła

Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) mają na celu określenie warunków, na podstawie których ACCOR zezwala swoim klientom (zwanym dalej „Klientami”) na korzystanie ze wszystkich usług, w szczególności z usług rezerwacji, dostępnych na niniejszej Stronie i opisanych bardziej szczegółowo poniżej (zwanych dalej „Usługami”).

Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji Usługi na Stronie, Klient oświadcza (i), że działa w celach osobistych, które nie wchodzą w zakres jego działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, rolniczej ani związanej z wykonywaniem wolnego zawodu oraz (ii) że posiada on pełną zdolność prawną pozwalającą mu na zaciąganie zobowiązań w ramach niniejszych Warunków Ogólnych.

Klient jest proszony o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, których uprzednia akceptacja jest obowiązkowa przy rezerwacji jakiejkolwiek Usługi oferowanej na Stronie. Zaleca się, aby wszyscy Klienci zapisali i wydrukowali niniejsze Ogólne Warunki przy użyciu standardowych funkcji przeglądarki internetowej i komputera.

ACCOR zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia, w dowolnym momencie, całości lub części niniejszych Ogólnych Warunków. W takim przypadku nowa wersja Ogólnych Warunków będzie dostępna na Stronie z datą wejścia w życie. Klientom zaleca się regularne zapoznawanie się z Ogólnymi Warunkami w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. W każdym przypadku Klient jest związany jedynie wersją Ogólnych Warunków obowiązującą w chwili dokonania przez Klienta rezerwacji Usługi.

Koszty wszelkich środków technicznych umożliwiających Klientowi dostęp do Strony pokrywa w stosownych przypadkach wyłącznie Klient.

Góra strony

2. Opis Usług

2.1 Usługi Accor

‎ACCOR oferuje na Stronie (i) Usługi rezerwacji pokoi hotelowych lub innych rodzajów zakwaterowania („Usługi Zakwaterowania”) (2.1.1) oraz (ii) usługi uzupełniające wspomniane usługi („Usługi Dodatkowe”) (2.1.2).

Usługi Zakwaterowania i Usługi Dodatkowe są zwane dalej łącznie „Usługami Accor”.

2.1.1 Usługi Zakwaterowania

Strona pozwala na rezerwację pokoi w hotelach lub innych rodzajach zakwaterowania obsługiwanych pod marką należącą do ACCOR (zwanych dalej „Obiektami”).

Podstawowe dane, daty dostępności, cena, oferowane opcje, warunki płatności i specjalne warunki sprzedaży mające zastosowanie do wybranej stawki (zasady gwarancji, warunki anulowania, godzina zameldowania, warunki taryfy członkowskiej itp.) oferowanych Obiektów są przedstawiane podczas procesu rezerwacji, opisanego w art. 3 poniżej.

W związku z tym precyzuje się, że każdy Obiekt oferuje swoje własne specjalne warunki sprzedaży mające zastosowanie do wybranej stawki, również dostępne na Stronie (zwane dalej „Warunkami Specjalnymi”), o których Klient informowany jest przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji na Stronie. Warunki Specjalne mogą określać m.in. godziny zameldowania i wyjazdu, politykę gwarancyjną, okres anulowania, dostęp do Wi-Fi, szczególne warunki mające zastosowanie do dzieci lub zasady dotyczące akceptacji zwierząt, o ile są one trzymane na smyczy lub w klatce w pomieszczeniach wspólnych Obiektu (ze względów higienicznych zwierzęta nigdy nie są wpuszczane do jadalni).

Ponadto, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach, Klient może po przybyciu do Obiektu zostać poproszony o wypełnienie formularza policyjnego. W tym celu Klient zostanie poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia, czy musi wypełnić formularz policyjny.

2.1.2 Usługi Dodatkowe

Strona umożliwia również rezerwację Usług Dodatkowych, takich jak śniadanie, butelka szampana po przybyciu Klienta lub ulepszenie Usług Zakwaterowania.

Usługi dodatkowe obejmują również usługi turystyczne w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zorganizowanych podróży i związanych z nimi usług turystycznych, które wraz z Usługami Zakwaterowania mogą stanowić „powiązane usługi turystyczne” lub „pakiet turystyczny” zgodnie z kryteriami określonymi we wspomnianej dyrektywie. Informacje te są przekazywane Klientowi przed dokonaniem rezerwacji tych usług w Warunkach Szczególnych, specyficznych dla każdej oferty.

2.2 Usługi Partnerskie

ACCOR zawiera umowy o partnerstwie i dystrybucji ze stronami internetowymi podmiotów trzecich (zwanych dalej „Partnerami”) w celu umożliwienia Klientowi wyszukania, wybrania i zarezerwowania pokoi w Obiektach różnych marek dystrybuowanych przez ACCOR na stronie internetowej partnera (dalej „Usługi Partnerskie”).

Zasady i warunki mające zastosowanie do ww. Usług Partnerskich są dostępne na stronie internetowej Partnera.

Góra strony

3. Proces rezerwacji

Klient wybiera dowolną Usługę prezentowaną na Stronie lub stronie partnera zgodnie z przewidzianym w tym celu procesem.

3.1 Rezerwacja Usług Accor

Rezerwacje Usług Accor dokonywane są przez Klienta na Stronie.

Proces rezerwacji różni się w zależności od nawigacji i żądania przesłanego przez Klienta; obejmuje on następujące kroki:

- Etap 1: wprowadzenie kryteriów wyszukiwania miejsca docelowego, Obiektu oraz, w stosownych przypadkach, jednej lub więcej Usług Dodatkowych;

- Etap 2: wyniki i wybór Obiektu oraz, w stosownych przypadkach, jednej lub kilku Usług Dodatkowych;

- Etap 3: szczegóły i cechy wybranych Usług, w szczególności jeśli jest to Usługa Zakwaterowania: cechy Zakwaterowania (standard, wielkość pokoju, TV, minibar itp.), czas trwania pobytu, oferowane opcje (na przykład: śniadanie, dostęp do Wi-Fi itd.), całkowita cena rezerwacji, w tym szczegóły dotyczące obowiązujących podatków, formularz informacji prawnej w przypadku powiązanej usługi turystycznej lub pakietu turystycznego oraz wszystkie obowiązujące Warunki Szczególne (zasady gwarancji, warunki anulowania rezerwacji, czas zameldowania itp.);

- Etap 4: podsumowanie rezerwacji Usługi (Usług), gdzie:
(i) przypominane są główne cechy charakterystyczne (czas pobytu, charakterystyka Usługi Zakwaterowania i/lub Usługi (Usług) Dodatkowej(-ych), kwota brutto ze szczegółami dotyczącymi stosowanych podatków) oraz
(ii) Klient proszony jest o podanie danych kontaktowych: albo poprzez zalogowanie na istniejące konto, albo poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką) z możliwością zapisania tych informacji poprzez utworzenie konta jako członek Strony lub jako członek programu lojalnościowego oferowanego przez ACCOR;

- Etap 5: sfinalizowanie rezerwacji Usługi (Usług) przez Klienta poprzez:
(i) podanie danych dotyczących metody płatności, zarówno w przypadku przedpłaty rezerwacji, częściowej lub całkowitej, przed pobytem, jak i w przypadku wniosku o gwarancję rezerwacji Usług Zakwaterowania, oraz:
(ii) zapoznanie się i akceptację Ogólnych Warunków i Warunków Szczególnych dotyczących rezerwacji przed jej zatwierdzeniem przez Klienta;

- Etap 6: rozpatrzenie rezerwacji Usługi (Usług) przez ACCOR i zainteresowany Obiekt;

- Etap 7: do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca rezerwację Usługi (Usług), podsumowująca zarezerwowaną Usługę (Usługi), cenę (ceny), Warunki Szczególne zaakceptowane przez Klienta, datę rezerwacji, informacje dotyczące obsługi posprzedażowej oraz dostępu do Warunków Ogólnych, a także adres Obiektu, do którego Klient może składać skargi.

Rezerwację uważa się za dokonaną po otrzymaniu przez Klienta e-maila potwierdzającego rezerwację.

Klient może dokonać rezerwacji Usługi Accor w imieniu jednej lub kilku innych osób, maksymalnie do 7 (siedmiu) pokoi. Rezerwacja przez Klienta większej liczby pokoi podlega warunkom dotyczącym grup, dostępnym pod adresem meetings.accor.com. W przypadku rezerwacji na potrzeby grup biznesowych, spotkań, seminariów itp. należy przejść do sekcji Accor Solutions PRO na stronie all.accor.com.

3.2 Rezerwacja Usług Partnerskich

Rezerwacje dokonywane przez Klienta za pośrednictwem Usług Partnerskich są dokonywane za pośrednictwem strony internetowej i usług mobilnych danego Partnera.

Rezerwacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy Klientem a Partnerami i obejmuje etapy wskazane na stronie internetowej oraz w usługach mobilnych Partnerów.

Góra strony

4. Ceny i płatności

4.1 Ceny

Ceny związane z rezerwacją Usług są podawane przed, w trakcie i po dokonaniu rezerwacji.

W przypadku Usług Zakwaterowania podane ceny są cenami za pokój w wybranym terminie dla wybranej liczby osób.

Przy potwierdzeniu rezerwacji Usługi łączna cena brutto jest wskazywana Klientowi w walucie handlowej Obiektu (w niektórych przypadkach może się ona różnić od lokalnej waluty Obiektu) i obowiązuje tylko przez okres wskazany na Stronie.

W przypadku płatności na rzecz Obiektu całkowitej kwoty rezerwacji Usługi w walucie innej niż waluta potwierdzona w rezerwacji, koszty wymiany ponosi Klient. Należy zauważyć, że jeżeli na Stronie pojawia się przeliczenie waluty potwierdzonej w rezerwacji na inną walutę, jest ono podawane na zasadzie czysto orientacyjnej i pozaumownej, biorąc pod uwagę w szczególności możliwe zmiany kursów walutowych w okresie pomiędzy dokonaniem rezerwacji a pobytem na terenie Obiektu.

O ile na Stronie nie zaznaczono inaczej, opcje (np. śniadanie, niepełne lub pełne wyżywienie itp.), które nie są oferowane w momencie rezerwacji Usługi, nie są wliczone w cenę.

Opłata miejscowa, wskazana w procesie rezerwacji Usługi, musi zostać opłacona bezpośrednio w Obiekcie na miejscu, z wyjątkiem przypadku, gdy płatność dokonywana jest w formie przedpłaty online przed pobytem, kiedy to kwota ta może zostać wliczona.

Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a każda zmiana stawki VAT będzie automatycznie odzwierciedlona w cenie wskazanej w dniu wystawienia faktury.

Wszelkie zmiany lub wprowadzenie nowych podatków ustawowych lub regulacyjnych nałożonych przez właściwe organy będą automatycznie uwzględniane w cenie wskazanej w dniu wystawienia faktury.

Ponadto, niektóre oferty promocyjne są dostępne tylko na Stronie i są sprzedawane wyłącznie w Internecie, nigdy zaś w recepcji Obiektu.

4.2 Płatności

Klient podaje swoje dane dotyczące płatności (i) w celu przedpłaty rezerwacji przed pobytem lub (ii) jako gwarancję rezerwacji lub (iii) w ramach procedury wymeldowania online oferowanej w ramach Usługi Welcome, opisanej w punkcie 4.3 poniżej. W przypadku karty kredytowej Klient podaje wówczas bezpośrednio, w miejscu przeznaczonym do tego celu (bezpieczne wprowadzanie danych poprzez szyfrowanie SSL), numer karty kredytowej bez spacji między cyframi, jak również datę jej ważności (określa się, że użyta karta kredytowa musi być ważna w czasie pobytu) oraz wizualny kryptogram w ramach przedpłaty za pośrednictwem platform płatniczych wymienionych poniżej.

ACCOR wybrał OGONE / Ingenico Payment Services (tj.Payment Service Provider) / Cybersource / Adyen / Stripe / Banque Casino / Silkpay / Sharegroop / Asiapay / FirstData w celu zabezpieczenia płatności online za pomocą karty kredytowej. Karta płatnicza Klienta podlega kontroli ważności przez ww. partnerów i może zostać odrzucona z kilku powodów: skradziona lub zablokowana karta, osiągnięty limit, błąd wprowadzania danych itp. W przypadku wystąpienia problemu Klient powinien skontaktować się ze swoim bankiem oraz z Obiektem lub innym podmiotem w celu potwierdzenia rezerwacji Usługi i sposobu płatności.

Metody płatności online (karty, portfel, itp.) dostępne i wymienione na ekranie płatności na Stronie obejmują: karty Visa i Mastercard, American Express, JCB, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, Sharegroop, Banque Casino. Lista ta może ulec zmianie.

W przypadku płatności na rzecz Obiektu lub innego podmiotu, każdy Obiekt lub inny podmiot może przyjąć inne środki płatnicze, przy czym Klient musi przedstawić Obiektowi kartę bankową, która umożliwiła mu zabezpieczenie rezerwacji lub dokonanie przedpłaty. Obiekt może również poprosić Klienta o okazanie dokumentu tożsamości w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi.

Jeżeli Klient nie opłacił z góry swojego pobytu, Obiekt może po przyjeździe poprosić Klienta o depozyt zabezpieczający lub autoryzację do obciążenia karty kredytowej w celu zagwarantowania płatności kwot odpowiadających usługom wykorzystanym na miejscu.

Członkowie programu lojalnościowego ACCOR mogą korzystać ze swoich punktów w celu rezerwacji całości lub części kwalifikujących się Usług Accor na Stronie na warunkach opisanych w programie lojalnościowym.

W przypadku, gdy Klient nie stawi się na miejscu, nie anulowawszy uprzednio rezerwacji Usługi Zakwaterowania gwarantowanej kartą kredytową, Obiekt obciąży kartę kredytową, która została podana jako gwarancja rezerwacji, zryczałtowaną kwotą za pierwszy nocleg pobytu, a wszelkie kolejne zarezerwowane noclegi zostaną anulowane bezpłatnie, chyba że Warunki Szczególne stanowią inaczej.

W momencie dokonywania przedpłaty, kwota obciążająca przy dokonywaniu rezerwacji Usługi obejmuje łączną kwotę wskazaną w momencie dokonywania rezerwacji (z uwzględnieniem wszystkich należnych podatków) oraz, w stosownych przypadkach, cenę opcji wybranych przez Klienta, jak opisano w art. 4.1 powyżej.

4.3 Usługa Welcome (zameldowanie i wymeldowanie online)

W celu skorzystania z usługi Welcome, Klient musi bez zastrzeżeń stosować się do postanowień niniejszego artykułu.

W celu ułatwienia i przyspieszenia wyjazdu Klienta z Obiektu ACCOR wprowadził Usługę Welcome: procedurę umożliwiającą Klientowi cyfrowe zameldowanie i/lub wymeldowanie jeszcze przed pobytem, pod warunkiem, że jego rezerwacja kwalifikuje się do tej usługi.

Klient otrzyma odpowiedź Obiektu dotyczącą możliwości skorzystania z tej usługi w ciągu 2 dni od złożenia wniosku.

W niektórych przypadkach z odprawy online skorzystać można tylko wtedy, gdy wymeldowanie również odbywa się online. W takim przypadku Klient ma prawo odmówić wymeldowania online (tzw. „fast check-out”), co spowoduje anulowanie wniosku o zameldowanie online, jak również usługi Welcome.

W przypadku, gdy wymeldowanie online nie jest obowiązkowe, Klient może dokonać zameldowania online i wymeldowania w Obiekcie.

Wynikiem wymeldowania online jest wniosek do banku Klienta o autoryzację (zwaną również „wstępną autoryzacją”). Procedura ta obejmuje zabezpieczenie szacunkowej kwoty pobytu i upoważnienie Obiektu do pobrania środków na podstawie rzeczywistych wydatków Klienta do wysokości kwoty autoryzowanej. Obiekt obciąża wyłącznie rzeczywistą kwotą faktury od momentu opuszczenia przez Klienta Obiektu po zakończeniu pobytu, bez konieczności fizycznej obecności Klienta ani nowego zatwierdzenia z jego strony.

Kwota wniosku o autoryzację obejmuje kwotę rezerwacji (lub kwotę do zapłaty w przypadku częściowej przedpłaty w momencie dokonywania rezerwacji) oraz zryczałtowaną kwotę na pokrycie jakiejkolwiek konsumpcji lub wydatków Klienta na miejscu (śniadanie, jeśli nie jest wliczone w cenę, restauracja, bar, opłata klimatyczna, jeśli dotyczy, itp.). Ta zryczałtowana kwota jest określana przez Obiekt w zależności od liczby osób oraz zarezerwowanych noclegów.

        Przykładowo: 2 noclegi po 130 euro + szacunkowa kwota 40 euro za dodatki = wniosek o autoryzację w wysokości 300 euro.

Wniosek o autoryzację nie jest debetem natychmiastowym, ale odpowiada rezerwie na poczet przyszłej płatności, autoryzowanej przez bank Klienta, co tymczasowo obniża pułap karty bankowej w celu zagwarantowania możliwości przyszłego obciążenia. W niektórych przypadkach jednak wniosek o autoryzację może pojawić się jako oczekujące obciążenie rachunku bankowego związanego z używaną kartą.

Po aktywacji i potwierdzeniu przez bank wniosku o autoryzację, Obiekt po zakończeniu pobytu przesyła do banku Klienta wniosek o obciążenie rachunku w wysokości odpowiadającej kwocie faktury:
• jeżeli kwota na fakturze jest mniejsza niż kwota podana we wniosku o autoryzację, rzeczywiste obciążenie karty będzie równe kwocie faktycznie należnej od Klienta. Pułap karty zostanie następnie skorygowany (podniesiony) przez bank Klienta z uwzględnieniem tej różnicy (z różnym opóźnieniem w zależności od banku);
Przykładowo: Wniosek o autoryzację na kwotę 300 euro, faktura końcowa w wysokości 260 euro = pobranie kwoty 260 euro i anulowanie wniosku o autoryzację na pozostałe 40 euro.
• jeżeli kwota na fakturze jest wyższa od kwoty podanej we wniosku o autoryzację, kwota z faktury zostanie w całości pobrana przez Obiekt. Kwotą pozostałych wydatków zostanie obciążona ta sama karta Klienta. W związku z tym rachunek Klienta zostanie obciążony dwukrotnie. Jedno z obciążeń odpowiada kwocie podanej we wniosku o autoryzację, a drugie kwocie za pozostałe wydatki. Zaleca się jednak, aby Klient wrócił do recepcji w celu uregulowania kwoty wniosku o autoryzację lub dokonania płatności bezpośrednio.
Przykładowo: Wniosek o autoryzację w wysokości 300 euro, faktura końcowa w wysokości 320 euro = obciążenie w wysokości 300 euro + obciążenie w wysokości 20 euro.

W niektórych Obiektach waluta, w jakiej Obiekt wystawia fakturę, może różnić się od waluty, w jakiej wystawiany jest wniosek o autoryzację. W takim przypadku kwota faktycznego obciążenia może również różnić się od kwoty podanej we wniosku o udzielenie autoryzacji, biorąc pod uwagę możliwe zmiany kursu wymiany między datą wniosku o udzielenie autoryzacji a datą wystawienia faktury.

W rzadkich przypadkach wniosek o autoryzację może skutkować obciążeniem rachunku przez bank Klienta, nawet zanim rzeczywiste obciążenie zostanie zrealizowane. W tym przypadku obciążenie nie zostanie zrealizowane dwukrotnie. Saldo, jeśli jest ono na korzyść Klienta, zostanie automatycznie ponownie zaksięgowane przez bank na koncie Klienta.

Jeżeli Klient, na wniosek Obiektu, chciałby przedpłacić całość pobytu w dniu przyjazdu, wszelkie dodatkowe wydatki w ramach Obiektu nie będą mogły zostać doliczone do wydatków za zajmowany pokój i będą pokrywane bezpośrednio w momencie konsumpcji.

W przypadku anulowania rezerwacji po aktywacji wniosku o autoryzację, wniosek o anulowanie wniosku o autoryzację jest automatycznie wysyłany do banku posiadacza karty. W rzadkich przypadkach takie anulowanie może być widoczne jako zwrot pieniędzy.

Należy pamiętać, że zwolnienie wstępnie autoryzowanej kwoty (lub dokonanie zwrotu) zajmuje zazwyczaj od dwudziestu czterech (24) do czterdziestu ośmiu (48) godzin, ale może zająć do siedmiu (7) lub więcej dni roboczych, w zależności od banku posiadacza.

W celu aktywacji wniosku o autoryzację Klient proszony jest o podanie danych swojej karty kredytowej w ramach abonamentu Usługi. Klient jest z wyprzedzeniem informowany o charakterystyce wniosku o autoryzację, a wniosek o autoryzację jest aktywowany wyłącznie za jego zgodą. Dane kart kredytowych są przechowywane wyłącznie przez dostawcę usług płatniczych ACCOR, w ramach ścisłej polityki bezpieczeństwa danych bankowych.

Jeżeli Klient podał dane swojej karty kredytowej w ramach rezerwacji gwarantowanej:
• jest on proszony o użycie tej samej karty do aktywacji swojego wniosku o autoryzację i w tym przypadku po prostu wyraża zgodę na aktywację i wprowadza wizualny kryptogram swojej karty.
• może wybrać inną kartę kredytową dla swojego wniosku o autoryzację i w tym przypadku jest proszony o ponowne wprowadzenie danych nowej wybranej przez siebie karty.

W przypadku, gdy Klient nie dokona rezerwacji gwarantowanej, lecz aktywuje wniosek o autoryzację, który zostanie potwierdzony, wówczas jego rezerwacja staje się z natury rezerwacją gwarantowaną przez kartę użytą do wniosku o autoryzację.

W przypadku odmowy banku dotyczącej wniosku o autoryzację lub przerwy technicznej uniemożliwiającej aktywację wniosku o autoryzację, rezerwacja pozostaje w stanie początkowym (rezerwacja gwarantowana kartą wybraną w momencie dokonywania rezerwacji lub rezerwacja niegwarantowana).

W przypadku, gdy bank Klienta korzysta z tzw. systemu zabezpieczeń „3D Secure”, bank może wysłać do Klienta SMS z informacją o obciążeniu rachunku Klienta. W żadnym wypadku nie będzie to obciążenie natychmiastowe.

Góra strony

5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji Usługi

W przypadku Usług Zakwaterowania (rezerwacja pokoi w Obiekcie lub inne rodzaje zakwaterowania) Klientowi przypomina się, że nie ma on prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w art. L. 221-18 francuskiego Kodeksu Konsumenckiego, zgodnie z art. L. 221-28 ust. 12 ww. Kodeksu, wyłączającym to prawo w przypadku umów dotyczących świadczenia usług zakwaterowania, które muszą być świadczone w określonym terminie lub okresie.

W przypadku każdej rezerwacji Usługi Warunki Szczególne określają reguły anulowania i/lub zmiany rezerwacji.

Rezerwacje z przedpłatami nie mogą być modyfikowane ani anulowane. Zadatki (kwoty wpłacone z góry) nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku fakt ten zostaje odnotowany w Warunkach Szczególnych.

W przypadkach, gdy Warunki Szczególne na to pozwalają:
• anulowania rezerwacji Usługi można dokonać bezpośrednio na Stronie, w zakładce „Sprawdź lub anuluj rezerwację”;
• zmiany rezerwacji Usługi można dokonać bezpośrednio poprzez Obiekt, którego dane kontaktowe, w szczególności telefoniczne, są określone na potwierdzeniu rezerwacji przesyłanym e-mailem.

W przypadku przerwania Usługi z powodu leżącego po stronie Klienta zostanie pobrana cała uzgodniona cena. W przypadku rezerwacji z przedpłatą przed pobytem nie przysługuje zwrot pieniędzy.

W przypadku Usługi Zakwaterowania, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w Warunkach Szczególnych, Klient musi opuścić pokój Obiektu przed godziną wskazaną przez Obiekt; zazwyczaj jest to godzina 12:00 w dniu zakończenia rezerwacji. W przeciwnym razie Klient zostanie obciążony opłatą za dodatkowy nocleg.

Góra strony

6. Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór Usług na Stronie oraz za ich adekwatność do jego potrzeb, w związku z czym ACCOR nie może ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

Klient ponosi również wyłączną odpowiedzialność za informacje podane w momencie zakładania konta i/lub rezerwacji Usługi. ACCOR nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku błędnych lub fałszywych informacji przekazanych przez Klienta. Ponadto Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i wszelkie dokonane rezerwacje, zarówno w imieniu własnym, jak i osób trzecich, w tym osób niepełnoletnich, chyba że może udowodnić nieuczciwe korzystanie nie wynikające z jego winy ani zaniedbania z jego strony. W związku z tym dział obsługi klienta ACCOR, którego dane są określone w art. 9, musi zostać niezwłocznie powiadomiony o każdym przypadku nadużycia lub fałszywego wykorzystania adresu e-mail Klienta.

Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony i oferowanych na niej Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku niewypełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego spółce ACCOR lub osobom trzecim. W związku z tym Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia ACCOR od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, powództw lub odwołań jakiegokolwiek rodzaju, które mogą z nich wyniknąć oraz do zrekompensowania wszelkich szkód, kosztów lub odszkodowań z nimi związanych.

Klient w szczególności zobowiązuje się, poprzez dokonanie ostatecznej rezerwacji Usługi, do zapłaty ceny i przestrzegania związanych z nią Warunków Szczególnych. W istocie:
- Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieprawidłowa, nieskuteczna, niekompletna lub fałszywa z przyczyn leżących po stronie Klienta, spowoduje anulowanie rezerwacji Usługi na koszt Klienta, bez uszczerbku dla wszelkich działań, które ACCOR może podjąć przeciwko Klientowi;
- Wszelkie zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym w Obiekcie, jak również nieprzestrzeganie wewnętrznych przepisów Obiektu, będzie skutkowało tym, że dyrektor Obiektu i/lub inny dostawca Usług zwróci się do Klienta o opuszczenie lokalu bez odszkodowania i/lub bez zwrotu kosztów, jeżeli płatność została już dokonana. W przypadku gdy nie dokonano jeszcze żadnej płatności, Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za wykorzystane Usługi przed opuszczeniem miejsca pobytu;
- Klient zobowiązuje się również, że udostępnione mu przez Obiekt zasoby informatyczne (w szczególności sieć Wi-Fi) nie będą w żaden sposób wykorzystywane do zwielokrotniania, przedstawiania, udostępniania ani przekazywania do publicznego użytku utworów ani przedmiotów chronionych prawem autorskim lub pokrewnym, takich jak teksty, obrazy, fotografie, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie i gry wideo, bez zgody posiadaczy praw przewidzianych w Księgach I i II francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej, w przypadkach, w których takie upoważnienie jest wymagane. Klient jest również zobowiązany do przestrzegania polityki bezpieczeństwa dostawcy usług internetowych Obiektu, w tym zasad korzystania ze środków bezpieczeństwa wdrożonych w celu zapobiegania bezprawnemu korzystaniu z zasobów informatycznych, oraz do powstrzymania się od wszelkich działań, które naruszają skuteczność tych środków.

Góra strony

7. Zobowiązania i odpowiedzialność ACCOR

ACCOR zobowiązuje się, w ramach obowiązku zapewnienia środków, do udostępnienia Strony i oferowanych Usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami oraz do działania z należytą starannością i kompetencją, a także do podejmowania wszelkich możliwych działań, w rozsądnych granicach, w celu usunięcia wszelkich nieprawidłowości, na które zwrócono mu uwagę.

Jednakże ACCOR może zostać zmuszony do czasowego zawieszenia działania Strony bez uprzedzenia, w szczególności z przyczyn technicznych, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ACCOR nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności za następujące czynniki:
- nieprawidłowe przesłanie i/lub odebranie danych i/lub informacji w Internecie;
- usterkę sprzętu do odbierania lub linii komunikacyjnych;
- jakiekolwiek nieprawidłowe działanie sieci internetowej uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Strony i/lub rezerwacji Usług.

Strona może odsyłać do hiperłączy innych stron internetowych opublikowanych i zarządzanych przez podmioty trzecie. ACCOR zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść tych stron i usług tam proponowanych. W związku z tymokreśla się, że partnerzy są odpowiedzialni za promowanie ofert publikowanych na ich własnych stronach internetowych. Za decyzję o wejściu na strony internetowe osób trzecich Klient ponosi zatem całkowitą i pełną odpowiedzialność.

ACCOR jest pośrednikiem pomiędzy każdym z Obiektów a Klientem, co Klient wyraźnie uznaje i akceptuje. W związku z tym ACCOR posiada mandat w zakresie negocjacji, tworzenia i marketingu Usług Accor w ramach Obiektu. Określa się, że Obiekty są zarządzane przez spółki prawne niezależne od ACCOR.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku jakiegokolwiek sporu i/lub roszczenia związanego z pobytem w Obiekcie lub rezerwacją Usługi ACCOR, ten ostatni zobowiązuje się skontaktować wyłącznie ze spółką użytkującą dany Obiekt i że w związku z tym Klient nie może w żaden sposób dochodzić odpowiedzialności ACCOR ani jakiejkolwiek spółki z grupy ACCOR za naruszenia, które można przypisać Obiektowi.

Góra strony

8. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za niewywiązanie się ze zobowiązań w wyniku działania siły wyższej. Wyraźnie uzgodniono, że działanie siły wyższej zawiesza wzajemne zobowiązania stron i że każda ze stron ponosi wynikłe z tego tytułu koszty. Za przypadki siły wyższej uważane są te, które są zwykle uznawane jako takie przez orzecznictwo francuskiego Sądu Kasacyjnego. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni od jej wystąpienia, niniejsze Ogólne Warunki mogą zostać wypowiedziane przez którąkolwiek ze stron bez prawa do dochodzenia odszkodowania lub odsetek.

W przypadku działania siły wyższej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które uniemożliwia świadczenie Usługi, a w szczególności udostępnienie Klientowi pokoju zarezerwowanego w Obiekcie, Obiekt może zastrzec sobie prawo do przyjęcia Klienta, w całości lub w części, w Obiekcie o równoważnej kategorii lub do świadczenia Usługi o takim samym charakterze, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

Góra strony

9. Obsługa klienta i reklamacje

W przypadku reklamacji związanych z rezerwacją Usługi na Stronie obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji.

Przejdź do zakładki Pomocy technicznej
Napisz do nas:
Service Clientèle Réservation
2 rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANCE

W celu ułatwienia rozpatrywania reklamacji, wskazane jest, aby reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług kierować do działu obsługi klienta w formie pisemnej w terminie ośmiu (8) dni od daty realizacji Usług.

Góra strony

10. Prawo do Poszanowania Życia Prywatnego i ochrony danych osobowych

Gdy klient korzysta ze stron lub aplikacji mobilnych, szczególnie przy dokonywaniu rezerwacji, ACCOR S.A. i podmioty grupy Accor przetwarzają dane osobowe zgodnie z warunkami opisanymi w „Karcie ochrony danych osobowych”.

W związku z tym informacje zebrane w ramach rezerwacji są przeznaczone dla Grupy ACCOR S.A., jej podmiotów, partnerów, usługodawców (w szczególności dostawców usług płatniczych online) i hoteli dla potrzeb rezerwacji lub zobowiązań przedumownych. Po wprowadzeniu zabezpieczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy dane osobowe klienta mogą być przekazywane poza Europę, do krajów, które z punktu widzenia Unii Europejskiej nie zapewniają równoważnego poziomu ochrony danych.

Aby zabezpieczyć transakcje płatnicze, podmioty grupy Accor wykonują przetwarzanie danych osobowych głównie w celu określenia poziomu ryzyka oszustwa związanego z każdą transakcją. Przy tej okazji ACCOR SA i hotele mogą korzystać z usług świadczonych na rzecz Grupy Accor przez dostawcę usług związanych z zapobieganiem ryzyku, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę. W zależności od wyników przeprowadzonych analiz grupa Accor będzie mogła podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, w szczególności prosząc klienta o skorzystanie z innego kanału rezerwacji lub innej formy płatności. Środki te spowodują zawieszenie wykonania rezerwacji lub, jeżeli wynik analizy nie gwarantuje bezpieczeństwa zamówienia, jej anulowanie. Bezprawne użycie środka płatności powodujące brak płatności może doprowadzić do zarejestrowania klienta w pliku incydentów Grupy Accor, co z kolei może skutkować zablokowaniem przez Grupę Accor przyszłych płatności lub przeprowadzeniem dodatkowych kontroli.

Klient może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w „Karcie ochrony danych osobowych”.

Góra strony

11. Różne

Wprowadzanie wymaganych informacji bankowych i akceptacja niniejszych Warunków Ogólnych oraz Warunków Szczególnych drogą elektroniczną stanowi umowę elektroniczną zawartą pomiędzy stronami, stanowiącą dowód dokonania rezerwacji Usługi oraz wymagalności należnych kwot z tytułu realizacji tej rezerwacji.

Ogólne Warunki i obowiązujące Szczególne Warunki Handlowe wyrażają wszystkie zobowiązania stron. Żadne inne warunki przekazane przez Klienta nie mogą zostać uwzględnione.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy Warunkami Szczególnymi a Warunkami Ogólnymi, Warunki Szczególne są jedynymi, które mają zastosowanie do danego zobowiązania. W przypadku sprzeczności pomiędzy ogólnymi warunkami partnera, niezależnie od ich charakteru, a niniejszymi Ogólnymi Warunkami, postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków będą jedynymi mającymi zastosowanie do danego zobowiązania.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne lub ogłoszone jako takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub w następstwie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Tekst autentyczny jest w języku francuskim. W przypadku tłumaczenia Ogólnych Warunków na język obcy, tekst w języku francuskim ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi tłumaczeniami w przypadku jakichkolwiek sporów, kontrowersji, trudności w interpretacji lub wykonaniu niniejszych Ogólnych Warunków i bardziej ogólnie w odniesieniu do stosunków między stronami.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ACCOR może przenieść niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie prawa i obowiązki z nimi związane na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta. Klient akceptuje fakt, że takie przeniesienie zwalnia ACCOR z przyszłej odpowiedzialności. Klient nie może scedować Ogólnych Warunków ani praw i obowiązków z nimi związanych na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody ACCOR.

Góra strony

12. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Ogólne Warunki podlegają prawu francuskiemu, bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych przepisów ochronnych obowiązujących w kraju zamieszkania konsumenta.

Klient jest informowany przez ACCOR o możliwości skorzystania, w przypadku sporu dotyczącego niniejszych Ogólnych Warunków, z konwencjonalnej procedury mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporów, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Tytule I Księgi VI francuskiego Kodeksu Konsumenckiego.

Po przekazaniu sprawy do działu obsługi klienta lub Obiektu w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku negatywnej odpowiedzi lub braku odpowiedzi w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od przekazania sprawy, Klient może skierować sprawę do Mediatora ds. Turystyki i Podróży – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 w przypadku hoteli zależnych i zarządzanych przez Grupę ACCOR oraz hoteli franczyzowych, które zdecydowały się skorzystać z usług Mediatora ds. Turystyki i Podróży.
• Procedury kierowania spraw do Mediatora i jego dane kontaktowe są dostępne po kliknięciu poniższego linku: https://all.accor.com/pl/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml znajdującego się w zakładce Rezerwacja w sekcji „Pomoc i wsparcie” lub na stronie internetowej www.mtv.travel.
• Mediator może zostać powiadomiony w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty złożenia pierwszej skargi.
• Formularz skargi do Mediatora można pobrać po kliknięciu poniższego linku: http://ww5.eudonet.com/V7/app/specif/EUDO_03874/FormDossierLitige/FormulaireDossierLitiges/index.aspx.

W przypadku sporu dotyczącego Obiektu z siedzibą w Portugalii, który nie mógłby zostać rozwiązany przez dany Obiekt lub dział obsługi klienta, Klient jest proszony o złożenie skargi na platformie reklamacyjnej przeznaczonej do tego celu i dostępnej na stronie prezentacyjnej danego Obiektu, dostępnej pod następującym linkiem: www.livroreclamacoes.pt.

ACCOR informuje również Klienta o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („RLL”), do której może się on odwołać. Klient może uzyskać do niego dostęp poprzez link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Góra strony


Wersja z dnia 15 marca 2019