Nasze marki

Warunki sprzedaży ACCOR S.A

ACCOR to spółka akcyjna zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem RCS 602 036 444, mająca swoją siedzibę pod adresem 82, Rue Henri Farman CS20077 - 92445 Issy-les-Moulineaux - France, o numerze VAT UE FR 93 602 036 444, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem IM091100035. Poręczyciel: WHITE ROCK Insurance PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA GIBRALTAR. Ubezpieczyciel: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, Tour Opus, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense (zwana dalej „ACCOR S.A.”).

(telefon: +33 (0)1 45 38 86 00)

1. Wstęp

1. Przed zamówieniem usług klienci oświadczają, że rezerwują usługi dla ich własnych celów osobistych.

2. Jako konsumenci klienci mają specjalne prawa, które zostaną podważone, jeżeli zarezerwowane usługi będą wykorzystywane do celów działalności komercyjnej, przemysłowej, biznesowej, zawodowej lub rolniczej.

3. Wszystkie informacje dostępne w Witrynie i w ramach Usług mobilnych umożliwiających rezerwację usług są podawane w języku francuskim oraz kilku innych językach.

4. Klienci potwierdzają swoją pełną zdolność do czynności prawnych, niezbędną do wywiązania się z niniejszych warunków.

5. Klienci akceptują warunki sprzedaży ACCOR S.A. i warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny obowiązujące w momencie rezerwacji. Żadna rezerwacja nie jest możliwa bez takiej zgody.

6. Klienci mają możliwość zapisu i edycji niniejszych warunków, korzystając ze standardowych funkcji przeglądarki lub komputera.

Góra strony

1. Spółka ACCOR S.A. dokonuje publikacji w witrynie all.accor.com, tj. witrynie rezerwacji hotelowych, i obsługuje ją oraz usługi mobilne Accor.

1.1 Usługi Accor

2. Za pośrednictwem Witryny i Usług mobilnych użytkownicy mogą rezerwować pokoje w hotelach różnych marek zarządzanych przez ACCOR S.A.

3. Pozostałe usługi można zamawiać za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych u partnerów spółki ACCOR S.A. Rezerwacja zostaje dokonana bezpośrednio pomiędzy klientem a partnerami ACCOR S.A.

4. Klient potwierdza, że otrzymał od spółki ACCOR S.A. wszystkie niezbędne informacje na temat Witryny i Usług mobilnych.

5. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny lub Usług moblinych jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz pełnym i bezwarunkowym przyjęciem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i warunków sprzedaży dla rezerwowanej ceny.

6. Witryna i Usługi mobilne obejmują następujące dane:

7. W trakcie procesu rezerwacji na stronie każdego hotelu podawane są główne cechy oferowanego zakwaterowania, ceny i dostępne okresy zakwaterowania.

Góra strony

1.2. Usługi Partnerów

1. Spółka ACCOR S.A. zawiera umowy o partnerstwie z zewnętrznymi witrynami o tematyce podróżniczej. Umożliwiają one klientom wyszukiwanie, wybieranie oraz rezerwowanie pokoi oferowanych przez hotele różnych marek zarządzanych przez spółkę ACCOR S.A. za pomocą usług oferowanych przez Witryny internetowe i Usługi mobilne partnera oraz bez konieczności opuszczania interfejsu Witryny internetowej lub Usług mobilnych partnera, przy czym rezerwacje są dokonywane bezpośrednio w hotelach spółki ACCOR S.A.

2. Za pośrednictwem Witryny i Usług mobilnych użytkownicy mogą rezerwować pokoje w hotelach różnych marek zarządzanych przez ACCOR S.A.

3. Klient potwierdza, że otrzymał od spółki ACCOR S.A. wszystkie niezbędne informacje na temat Witryny i Usług mobilnych.

4. Wszelkie rezerwacje pokoi w hotelach różnych marek spółki ACCOR S.A dokonywane za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych Partnera wymagają konsultacji oraz pełnej, bezwarunkowej akceptacji określonych warunków partnera, warunków sprzedaży dla zarezerwowanej ceny i warunków sprzedaży spółki ACCOR S.A.

5. Następujące informacje są określane na różnych etapach procesu rezerwacji pokoi za pośrednictwem usługi partnera w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych każdego z partnerów:

6. W trakcie procesu rezerwacji na stronie każdego hotelu podawane są główne cechy oferowanego zakwaterowania, ceny i dostępne okresy zakwaterowania.

Góra strony

2. Definicje

Pojęcia użyte w tym dokumencie przyjmują następujące znaczenie:

„potwierdzenie odbioru”:
Wiadomość e-mail wysłana klientowi z Witryny lub za pośrednictwem Usług mobilnych Accor i zawierająca podsumowanie rezerwacji oraz potwierdzenie jej otrzymania za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych Accor.
W przypadku usług partnera oznacza to wiadomość wysłaną do klienta przez spółkę ACCOR S.A. i zawierającą podsumowanie rezerwacji oraz potwierdzenie jej otrzymania przez spółkę ACCOR S.A. za pośrednictwem usług dostępnych w Witrynie partnera lub jego Usług mobilnych.
„warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny”:
Określone warunki dla każdej rezerwacji dokonanej przez klienta dotyczące płatności za rezerwację, niezależnie od tego, czy rezerwacja może zostać zmieniona lub anulowana.
„potwierdzenie rezerwacji”:
Wirtualny dokument z podsumowaniem usług zarezerwowanych przez klienta w Witrynie lub za pomocą Usług mobilnych, ewentualnie zawierający numer karty bankowej klienta do celów płatności z góry lub wpłaty gwarancji rezerwacji. Przyjęcie potwierdzenia rezerwacji przez klienta stanowi zaciągnięcie zobowiązania umownego.
„klient”:
Dowolna osoba fizyczna działająca w celach, które nie wchodzą w zakres działalności komercyjnej, przemysłowej, biznesowej, zawodowej ani rolniczej.
„e-mail”:
Każda wiadomość w postaci tekstowej, głosowej, dźwiękowej lub graficznej, wysyłana przy użyciu ogólnodostępnej sieci komunikacyjnej, przechowywana na serwerze sieci lub stacji roboczej odbiorcy aż do momentu pozyskania jej przez wspomnianego klienta.
„wniosek rezerwacyjny”:
Wniosek o zarezerwowanie pokoju hotelowego złożony przez klienta za pośrednictwem Usług mobilnych lub Witryny ACCOR S.A. albo jej partnerów.
„partnerzy”:
Dostawcy usług (i) udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych Accor i/lub (ii) zapewniający użytkownikom dostęp do Witryny bądź Usług mobilnych za pomocą własnych witryn, usług mobilnych albo innych narzędzi, w szczególności biura podróży, wypożyczalnie samochodów, dostawcy biletów kolejowych i lotniczych oraz internetowe porównywarki cen.
„rezerwacja przez Internet”:
Rezerwacja pokoi hotelowych za pomocą wirtualnego formularza rezerwacji w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych spółki ACCOR S.A. albo jej partnerów.
„usługa”:
Rezerwacja pokoi hotelowych, których główne cechy podane są w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych Accor.
„usługa partnera”:
Rezerwacja pokoi hotelowych, o których najważniejsze informacje podane są w wykazach hotelowych dostępnych w Witrynie, Usługach mobilnych i/lub we wszelkich pozostałych narzędziach partnerów spółki.
„Usługi mobilne”:
Wszystkie usługi i protokoły umożliwiające podłączenie terminali mobilnych do Internetu, a w szczególności umożliwiające uzyskanie informacji i rezerwację usług hotelowych oferowanych przez spółkę ACCOR S.A.
„Witryna”:
Serwis elektroniczny obsługiwany przez spółkę ACCOR S.A. w Internecie, dostępny pod adresem all.accor.com.

Góra strony

3. Temat

1. Niniejsze warunki określają prawa i obowiązki stron w zakresie zdalnej rezerwacji usług oferowanych przez spółkę ACCOR S.A. oraz jej partnerów za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych.

2. Warunki te stosuje się do wszystkich etapów rezerwacji, a także po rezerwacji, między stronami umowy.

3. Klienci potwierdzają, że poznali i zaakceptowali niniejsze warunki sprzedaży oraz warunki sprzedaży dla rezerwowanej ceny, dostępne w Witrynie i w ramach Usług mobilnych. Te warunki obejmują również Kartę Ochrony Danych Osobowych Klientów. Akceptując te warunki, klienci jednoznacznie akceptują postanowienia tej Karty.

Góra strony

4. Zakres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą wszystkich rezerwacji przez Internet dokonywanych za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych spółki ACCOR S.A. i jej partnerów.

Góra strony

5. Okres licencji

1. Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują w trakcie całego okresu dostępności usług spółki ACCOR S.A. oraz jej partnerów w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych.

2. Spółka ACCOR S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wstrzymania dostępu do swojej Witryny, Usług mobilnych lub internetowej platformy rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Góra strony

6. Zaprzeczalność Warunków

W każdym przypadku klienta obowiązuje wersja warunków sprzedaży aktualna w momencie dokonania rezerwacji w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.

Góra strony

7. Rezerwacje

1. Klienci wybierają usługi przedstawione za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych Accor albo jej partnerów.

2. Klienci potwierdzają, że znają charakter, cel i metody rezerwacji usług dostępnych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych Accor bądź partnera. Potwierdzają również, że na żądanie otrzymali potrzebne i dodatkowe informacje niezbędne do rezerwacji z pełną znajomością faktów.

3. Klienci mogą za pośrednictwem Witryny zarezerwować jako osoby fizyczne i dla własnych osobistych celów maksymalnie trzy (3) pokoje w ramach jednej rezerwacji, a za pomocą jednej Usługi mobilnej maksymalnie jeden (1) pokój. W przypadku rezerwacji dla grup biznesowych, na spotkania, seminaria itp. należy skorzystać z sekcji Rozwiązania Pro Accor w Witrynie all.accor.com.

4. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokonany przez nich wybór usług i zgodność tych usług z ich potrzebami. Spółka ACCOR.S.A. nie ponosi odpowiedzialności w tym względzie.

5. Rezerwację uznaje się za przyjętą przez klienta z końcem procesu rezerwacji.

Góra strony

8. Proces rezerwacji

8.1 Usługi Accor

1. Klienci rezerwują usługi, korzystając z wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Witrynie lub w ramach Usług mobilnych Accor.

2. Rezerwacja uznana zostaje za dokonaną wraz z przyjęciem przez spółkę ACCOR S.A. formularza rezerwacji, wniosku rezerwacyjnego lub wraz z uiszczeniem płatności z góry przez Internet za pomocą karty bankowej.

3. Przed każdą rezerwacją klienci muszą podać informacje wymagane w formularzu lub wniosku rezerwacyjnym.

4. Klienci poświadczają prawdziwość i dokładność przekazanych informacji.

5. Proces rezerwacji składa się z następujących głównych etapów:

 1. Krok 1: odnalezienie hotelu i wybranie pokoju wraz z ceną.
 2. Krok 2: jeżeli dotyczy, wybranie jednej lub więcej usług dodatkowych (dotyczy wyłącznie Witryny).
 3. Krok 3: sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny i obowiązujących warunków sprzedaży oraz wprowadzenie wszelkich koniecznych zmian (pokoju, ceny, usług dodatkowych), wyłącznie w przypadku rezerwacji przez Internet.
 4. Krok 4: podanie danych klienta.
 5. Krok 5: wprowadzenie danych karty kredytowej w przypadku żądania gwarancji lub płatności z góry.
 6. Krok 6: zapoznanie się z warunkami sprzedaży i warunkami sprzedaży dla rezerwowanej ceny oraz zaakceptowanie ich przed potwierdzeniem rezerwacji.
 7. Krok 7: potwierdzenie rezerwacji przez klienta.

Góra strony

8.2. Usługi Partnerów

1. Klienci rezerwują usługi za pomocą usług partnera, korzystając z wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Witrynie oraz w ramach Usług mobilnych każdego z partnerów.

2. Rezerwacja uznana zostaje za dokonaną wraz z przyjęciem przez spółkę ACCOR S.A. formularza rezerwacji, wniosku rezerwacyjnego lub wraz z uiszczeniem płatności z góry przez Internet za pomocą karty bankowej.

3. Przed każdą rezerwacją klienci muszą podać informacje wymagane w formularzu lub wniosku rezerwacyjnym.

4. Klienci poświadczają prawdziwość i dokładność przekazanych informacji.

5. Proces rezerwacji składa się z następujących głównych etapów:

 1. Krok 1: odnalezienie hotelu i wybranie pokoju wraz z ceną.
 2. Krok 2: sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny i obowiązujących warunków sprzedaży oraz wprowadzenie wszelkich koniecznych zmian (pokoju, ceny, usług dodatkowych), wyłącznie w przypadku rezerwacji przez Internet.
 3. Krok 3: podanie danych klienta.
 4. Krok 4: zapoznanie się z warunkami sprzedaży ACCOR, warunkami sprzedaży określonego partnera oraz warunkami sprzedaży dla zarezerwowanej ceny i zaakceptowanie ich przed potwierdzeniem rezerwacji.
 5. Krok 5: wprowadzenie danych karty kredytowej w przypadku żądania gwarancji lub płatności z góry.
 6. Krok 6: potwierdzenie rezerwacji przez klienta.

9. Potwierdzenie odbioru rezerwacji

1. Za pośrednictwem Witryny lub Usług mobilnych Accor bądź jej partnerów klient otrzyma niezwłocznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji na uprzednio podany adres.

2. W przypadku rezerwacji przez Internet wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji stanowi podsumowanie obejmujące ofertę umowną, zarezerwowane usługi, ceny, warunki sprzedaży przyjęte przez klienta i dotyczące wybranej ceny, datę rezerwacji, informacje dotyczące obsługi po sprzedaży, a także adres sprzedawcy usługi hotelowej, na jaki należy przesyłać reklamacje.

Góra strony

10. Obsługa klienta

W sprawie wszelkich zgłoszeń dotyczących rezerwacji hotelowych należy się kontaktować z Centrum obsługi klienta.

Przejdź do sekcji Obsługa klienta

Napisz do nas na adres:

Service Clientèle Réservation
2 Rue de la Mare Neuve 
91021 Evry, FRANCE

Góra strony

11. Anulowanie lub zmiana przez klienta

1. Klientom przypomina się, że na mocy postanowień art. L. 221-28 francuskiego kodeksu konsumenta, nie mają oni prawa do wycofania rezerwacji w trybie art. L. 221-18 francuskiego kodeksu konsumenta.

2. Warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny określają warunki anulowania i zmiany rezerwacji.

3. Rezerwacji z zapłatą z góry nie można zmieniać ani anulować w żaden sposób, a kwoty zapłacone z wyprzedzeniem jako zaliczki nie są zwracane. Odnoszą się do tego warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny.

4. O ile dopuszczają to warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny:
rezerwacje można anulować bezpośrednio w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych w sekcji „Sprawdź lub anuluj swoją rezerwację”
— zmian rezerwacji można dokonywać bezpośrednio w hotelu, którego numery telefoniczne są podane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

5. W przypadku wcześniejszego zakończenia pobytu przez klienta zapłacona zostanie pełna uzgodniona cena. W przypadku rezerwacji z zapłatą z góry nie przysługuje żaden zwrot z tego tytułu.

6. Jeżeli nie stwierdzono jednoznacznie inaczej, klienci muszą opuścić zajmowany pokój przed południem ostatniego dnia rezerwacji. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty kolejnego noclegu.

7. Rezerwacje są dokonywane indywidualnie i w żadnym przypadku nie mogą być przenoszone na stronę trzecią, niezależnie od tego, czy jest to dokonywane bezpłatnie, za opłatą czy w celach komercyjnych.

Góra strony

12. Pobyt w hotelu

1. Zgodnie z wymogami prawnymi w niektórych krajach po przybyciu do hotelu klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie karty rejestracji policyjnej. W związku z tym klienci zostaną poproszeni o dokument tożsamości w celu sprawdzenia, czy muszą oni wypełnić taką kartę rejestracyjną.

2. W wybranych hotelach dopuszcza się obecność niektórych zwierząt domowych trzymanych na smyczy lub w klatce w ogólnodostępnych miejscach hotelu (w celu sprawdzenia, czy dany hotel akceptuje zwierzęta domowe, klienci powinni sprawdzić listę usług hotelu w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych). W trosce o higienę zwierzęta domowe nie są wpuszczane do jadalni.

3. Klienci zobowiązują się do korzystania z pokoju hotelowego w sposób odpowiedzialny. W związku z tym każde postępowanie sprzeczne z przyjętymi normami zachowania i porządku publicznego doprowadzi do wyproszenia klienta z hotelu bez odszkodowania ani zwrotu wpłaconej już kwoty. Jeżeli płatność nie została jeszcze uregulowane, klient będzie musiał zapłacić za okres pobytu w hotelu aż do jego opuszczenia.

4. W niektórych hotelach Grupy Accor obowiązują wewnętrzne regulaminy przeznaczone dla klientów. Klienci zobowiązują się przestrzegać tych regulaminów. Jeżeli klient naruszy jedno z postanowień takiego regulaminu wewnętrznego, zarządca hotelu będzie zmuszony poprosić klienta o opuszczenie hotelu bez możliwości odszkodowania ani zwrotu płatności już uregulowanej.

5. Niektóre hotele oferują dostęp do sieci WIFI (płatny lub bezpłatny), umożliwiający klientom połączenie z Internetem. Klienci zobowiązują się do niewykorzystywania zasobów informatycznych udostępnianych im przez hotel do celów kopiowania, przedstawiania, dostarczania ani rozpowszechniania publicznego utworów i przedmiotów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, takich jak teksty, obrazy, fotografie, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i gry wideo, bez upoważnienia właściciela praw autorskich określonego w księgach I i II francuskiego kodeku własności intelektualnej, gdy takie upoważnienie jest wymagane. Klienci, którzy nie przestrzegają powyższych zobowiązań, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich (art. L. 335-3 francuskiego kodeksu własności intelektualnej), podlegającego karze grzywny w wysokości 300 000 euro i trzech lat pozbawienia wolności. Od klientów wymaga się również przestrzegania zasad bezpieczeństwa dostawcy usług internetowych dostępnych w hotelu oraz zasad korzystania z narzędzi bezpieczeństwa, których celem jest uniemożliwienie zakazanego korzystania z zasobów informatycznych, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących ograniczyć skuteczność tych narzędzi bezpieczeństwa.

Góra strony

13. Gwarancje

1. Klienci otrzymają gwarancje umowną dotyczącą usługi.

Góra strony

14. Odpowiedzialność

14.1 Informacje ogólne

1. Fotografie wyświetlane w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych Accor bądź jej partnerów mają jedynie charakter poglądowy. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby fotografie, grafiki i tekst używane do prezentacji oferty hoteli dawały jak najdokładniejszy obraz zakwaterowania, mogą występować pewne rozbieżności, zwłaszcza w wyniku zmian umeblowania lub ewentualnych remontów.

2. Spółka ACCOR S.A. nie odpowiada za niedokonanie lub niewłaściwe dokonanie rezerwacji w przypadku wystąpienia siły wyższej, niemożliwych do przewidzenia lub stanowiących przeszkodę nie do przezwyciężenia działań stron trzecich oraz działań klientów, w szczególności wskutek braku dostępu do Internetu, niemożności uzyskania dostępu do Witryny, włamania z zewnątrz, infekcji wirusem komputerowym lub braku autoryzacji płatności z góry przez bank.

3. Hiperłącza mogą prowadzić do stron innych niż podstrony Witryny lub Usług mobilnych spółki ACCOR S.A. Spółka ACCOR S.A. nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach podmiotów trzecich lub usługi na nich oferowane.

4. Każda rezerwacja lub płatność, która jest nieprawidłowa, nieskuteczna, niepełna lub będąca wynikiem oszustwa z winy klienta, spowoduje anulowanie zamówienia na koszt klienta, bez uszczerbku dla prawa wniesienia pozwu cywilnego lub karnego przeciwko klientowi.

Góra strony

14.2. Usługi Partnerów

1. Należy zauważyć, że to partnerzy są odpowiedzialni za promocję ofert publikowanych na swoich witrynach internetowych, w usługach mobilnych i/lub za pomocą wszelkich pozostałych narzędzi umożliwiających dostęp do witryny internetowej oraz/lub usług mobilnych, a postanowienie to stanowi uzupełnienie powyższych postanowień.

Góra strony

15. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług hotelowych muszą, w celu ułatwienia przetwarzania, zostać przekazane spółce ACCOR S.A. na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty opuszczenia hotelu, bezpośrednio do hotelu lub do Centrum obsługi klienta na adres wskazany powyżej.

2. Hotele marki Accor są zarządzane przez spółki niezależne od ACCOR S.A. i w związku z tym to one odpowiadają wyłącznie wobec klientów za ich ewentualne szkody. Wynika z tego, że w przypadku sporu prawnego klienci muszą zwracać się wyłącznie do spółki obsługującej hotel, w którym przebywali.

Góra strony

16. Ceny

1. Ceny dotyczące rezerwacji usług są wskazywane przed rezerwacją i w jej trakcie.

2. Prezentowane ceny są cenami za jeden pokój, dla wybranej liczby osób i wybranego okresu.

3. Ceny potwierdzone klientowi są cenami obejmującymi wszystkie podatki w walucie handlowej hotelu (która w niektórych przypadkach może różnić się od waluty miejscowej hotelu). Ceny te obowiązują wyłącznie przez okres podany w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.

4. Jeżeli płatność na rzecz hotelu jest realizowana w walucie innej niż waluta potwierdzona w rezerwacji, klient ponosi koszty wymiany.

5. Niezależnie od ich pochodzenia, wszystkie rezerwacje są płatne w lokalnej walucie hotelu, chyba że hotel wskaże inaczej.

6. O ile nie stwierdzono inaczej w Witrynie, usługi dodatkowe (śniadanie, śniadanie i obiadokolacja, pełne wyżywienie itp.) nie są wliczone w cenę. O ile nie stwierdzono inaczej za pośrednictwem Usług mobilnych, śniadanie nie jest wliczone w cenę.

7. Podatek turystyczny w wysokości określonej na stronie z cenami należy opłacić bezpośrednio na rzecz hotelu, z wyjątkiem płatności z góry, która może ten podatek już obejmować.

8. Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu rezerwacji, a wszelkie zmiany obowiązującego podatku VAT będą automatycznie uwzględniane w cenach widniejących w dniu rozliczenia.

9. Każda zmiana wysokości podatku lub nowe podatki nałożone przez kompetentne władze zostaną automatycznie uwzględnione w cenach widniejących w dniu rozliczenia.

10. Cena w walucie obcej jest podana jako wskazówka i nie jest wiążąca umownie. Wiążąca jest wyłącznie waluta potwierdzona w rezerwacji (jeżeli waluta ta różni się od tej stosowanej w hotelu, ewentualne prowizje z tytułu wymiany obciążają klienta).

11. Jeżeli do ceny dołączona jest informacja, że płatność należy uregulować w dniu przyjazdu do hotelu lub w dniu jego opuszczenia, a waluta użyta przez klienta nie jest walutą hotelu, kwota, jaką hotel obciąża klienta, może różnić się od kwoty wskazanej podczas rezerwacji z powodu ewentualnej różnicy między kursem w dniu rezerwacji i w okresie pobytu w hotelu.

12. Potwierdzenie rezerwacji klienta przesłane przez spółkę ACCOR S.A. zawierać będzie całkowitą kwotę zamówienia.

13. W zależności od miasta lub kraju ceny mogą ulec podwyższeniu wskutek obowiązujących tam innych podatków. Klienci zobowiązują się do zapłacenia tych podatków bez wnoszenia skarg przeciwko spółce ACCOR S.A.

14. Niektóre oferty promocyjne dostępne w Internecie są sprzedawane wyłącznie przez Internet, to znaczy zdalnie i w żadnym przypadku w recepcji hotelu.

Góra strony

17. Płatność

1. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązują specjalne warunki lub ceny, klienci podają dane banku w ramach gwarancji rezerwacji, a następnie, korzystając z karty kredytowej lub karty przedpłaconej (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club itp.) akceptowanej w wybranym hotelu, wskazują bezpośrednio w miejscu przeznaczonym do tego celu (bezpieczne wprowadzanie danych za pomocą szyfrowania SSL) numer karty bez spacji, datę ważności oraz kod zabezpieczający do celów płatności z góry za pośrednictwem platformy usług Ogone/Ingenico Payment Services lub platform płatniczych Cybersource.W celu zapobieżenia oszustwa z wykorzystaniem karty kredytowej hotel może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

2. Obciążenie z tytułu płatności następuje w hotelu w trakcie pobytu klienta, z wyjątkiem sytuacji zastosowania warunków lub cen specjalnych, kiedy płatność regulowana jest w czasie rezerwacji (płatność z góry przez Internet przy niektórych cenach). Płatność z góry stanowi zaliczkę. W przypadku ceny, której zapłata nie następuje przez Internet, hotel może poprosić klienta w dniu przyjazdu o zaliczkę lub upoważnienie do obciążenia jego karty kredytowej w celu zagwarantowania płatności kwot odpowiadających usługom dostarczanym przez hotel.

3. Członkowie programu lojalnościowego hoteli ACCOR S.A. mogą wykorzystać swoje punkty, aby zarezerwować całość lub część pobytu w Witrynie Accor lub za pośrednictwem Usług mobilnych, pod warunkiem, że:

Punkty ALL wykorzystane w ten sposób zostaną odliczone od konta podczas rezerwacji. Wykorzystane punkty mogą być z powrotem uznane na koncie, jednak wyłącznie w przypadku ważnej karty i tylko jeżeli rezerwacja dotyczy ceny, która umożliwia anulowanie lub zmianę, i jeżeli anulowanie lub zmiana miały miejsce przed przyjazdu do hotelu.
Żadne punkty nie mogą zostać z powrotem uznane na koncie w przypadku ceny wymagającej płatności z góry, wykluczającej anulowanie, zmianę lub zwrot zapłaty.
Na punkty można zamienić wyłącznie część rezerwacji opłacaną kartą kredytową. 
Wykorzystanie punktów nie obejmuje żadnej możliwości rozliczeń pieniężnych, w tym wydawania reszty.
Do wszystkich pytań dotyczących wykorzystania punktów w celu rezerwacji pobytu w hotelu należy użyć odpowiedniego formularza reklamacji dostępnego w sekcji „Pomoc i usługi” w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych.

Należy pamiętać, że użycie bonów, w szczególności wydanych w ramach programu lojalnościowego hoteli ACCOR S.A., ograniczone jest do wydatków opłacanych wyłącznie na miejscu w hotelu. Bonów w żadnych okolicznościach nie można wykorzystać do zrealizowania płatności z góry, w całości lub części, za pobyt w hotelu lub jako gwarancji rezerwacji.

4. Jeżeli klient nie wykorzysta rezerwacji (rezerwacja nie została anulowana, a klient nie przybył do hotelu), a rezerwacja została zagwarantowana za pomocą karty kredytowej, hotel pobierze w ramach rekompensaty ryczałtową kwotę równą kwocie za pierwszą dobę z karty kredytowej klienta podanej do zagwarantowania rezerwacji. Wszystkie pozostałe zarezerwowane noclegi zostaną anulowane bez opłat, chyba że warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny stanowią inaczej.

5. Spółka ACCOR S.A. wybrała Ogone/Ingenico Payment Services (dostawca usług płatności) i Cybersource do obsługi płatności kartami kredytowymi przez Internet. Dostawca usług płatności Ogone/Ingenico Payment Services i Cybersource sprawdza ważność karty płatniczej klienta. Odrzucenie karty płatniczej może nastąpić z kilku przyczyn: karta skradziona lub zablokowana, przekroczony limit na karcie, błąd wprowadzania danych itp. W razie wystąpienia problemu klienci muszą skontaktować się zarówno z bankiem, jak i z hotelem w celu potwierdzenia rezerwacji i metody płatności.

6. Jeżeli klient rezerwuje kilka pokoi, a płatność z góry wymagana jest tylko dla jednego z nich, za pomocą karty kredytowej można w platformie Ogone/Ingenico Payment Services lub platformach płatniczych Cybersource uiścić płatność z góry za ten pokój, przy czym ta sama karta może posłużyć jako gwarancja za pozostałe pokoje. Ten akapit nie dotyczy Usług mobilnych.

7. W momencie regulowania płatności z góry kwota obciążenia z tytułu rezerwacji obejmuje zakwaterowanie, podatki związane z zakwaterowaniem, posiłki (jeżeli wybrano śniadania), podatki związane z posiłkami oraz wszystkie dodatkowe usługi wybrane przez klienta (wymienione w punkcie 15.6).

8. W przypadku ceny wymagającej płatności z góry przez Internet kwota płacona z wyprzedzeniem, stanowiąca zaliczkę, jest pobierana w momencie rezerwacji.

9. Niektóre hotele umożliwiają generowanie elektronicznych faktur lub rachunków. Oryginalny plik jest certyfikowany i można go uzyskać, pisząc na adres e-mail podany przez hotel.

Góra strony

18. Konserwacja i archiwizacja

1. Spółka ACCOR S.A. gwarantuje archiwizację pisemnych dokumentów potwierdzających zawarcie wszelkich umów na kwoty wyższe lub równe stu dwudziestu (120) euro w okresie od dnia zawarcia umowy aż do momentu świadczenia usług, przez dziesięć (10) lat, a ponadto gwarantuje dostęp do tego rodzaju dokumentów w dowolnym czasie w tym okresie.

2. Dokumenty kontraktowe będą archiwizowane w formacie elektronicznym lub papierowym.

Góra strony

19. Prywatność i ochrona danych osobowych

1. Spółka ACCOR S.A. przetwarza dane osobowe, które zostały jej powierzone.

2. Na każdym formularzu przeznaczonym na dane osobowe klienci są informowani o obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze odpowiedzi za pomocą oznaczenia gwiazdką.

3. Jeżeli informacje określane jako obowiązkowe nie zostaną podane, spółka ACCOR S.A. może nie być w stanie zarejestrować rezerwacji, zarządzać uczestnictwem klienta w programie lojalnościowym lub obsłużyć reklamacji złożonej przez klienta.

4. Przetwarzane informacje są przeznaczone dla spółki ACCOR S.A., jej podmiotów, partnerów handlowych, dostawców usług (w szczególności dostawców płatności internetowych) i hoteli.

5. Podmioty będące dostawcami usług oraz hotele mogą mieć swoje siedziby poza Unią Europejską. Przewiduje się, że dane, które gromadzi spółka ACCOR S.A. (dane identyfikacyjne, informacje kontaktowe, dane osobowe oraz dane biznesowe, informacje dotyczące działalności gospodarczej i dane finansowe), mogą być przedmiotem wymiany transgranicznej w kierunku państw spoza UE, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane te mogą zostać przekazane partnerom z siedzibą w dowolnym kraju na świecie w celu świadczenia usług, z których klient pragnie skorzystać, jeśli tego rodzaju przekazanie jest niezbędne do wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy spółką ACCOR S.A. a klientem lub z zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez spółkę ACCOR S.A. ze stroną trzecią w interesie klienta.

6. W ramach środków ochronnych rezerwacji i wykonania umowy rezerwacji hotelu każdy z nich, w zakresie, w jakim go to dotyczy, może być odbiorcą danych identyfikacyjnych, osobowych, zawodowych, ekonomicznych i finansowych, w szczególności do celów związanych z rezerwacją hotelu, zarządzaniem programem lojalnościowym i obsługą reklamacji.

7. Spółka ACCOR S.A. otrzymała zgodę CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés – francuskiego urzędu ds. ochrony danych) — decyzja DF-2014-345 z 4 czerwca 2014 r. — zezwalającą spółce ACCOR S.A. na transfer danych w kategorii wymienionych powyżej do krajów, w których siedzibę mają jej filie, dostawcy usług i franczyzowe hotele spółki ACCOR S.A., w celu zarządzania relacjami z klientami, rezerwacji, określania preferencji klientów i zarządzania działaniami marketingowymi i promocyjnymi.

8. Klienci mogą upoważnić spółkę ACCOR S.A. do przekazywania ich danych osobowych stronie trzeciej zgodnie z Kartą ochrony danych osobowych klientów.

9. W celu realizacji umowy rezerwacji hotelu w trakcje płatności przez Internet dostawca usług płatności (Ogone/Ingenico Payment Services lub Cybersource) musi przekazać dane banku klienta bankowi hotelu. Klienci są informowani o fakcie, że może mieć miejsce zagraniczny transfer danych do kraju, w którym nie ma odpowiedniej ochrony danych osobowych w rozumieniu francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Klienci wyrażają zgodę na transfer danych, który jest konieczny do zrealizowania rezerwacji. Jako profesjonalny dostawca usług spółka Ogone/Ingenico Payment Services i Cybersource zobowiązała się względem spółki ACCOR S.A. do podjęcia wszelkich możliwych środków zabezpieczających, aby zapewnić poszanowanie poufności danych w ramach wyżej wspomnianych transferów.

10. Klienci mają również prawo odmowy podania danych ze względów prawnych, zakwestionowania ich, uzyskania do nich dostępu i ich zmodyfikowania za pomocą adresu data.privacy@accor.com. Spółka ACCOR S.A. może wysyłać do klientów wiadomości e-mail — w szczególności newsletter, oferty promocyjne i ankiety zadowolenia po pobycie w hotelu. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej w celach handlowych i marketingowych znajduje się łącze umożliwiające klientom anulowanie subskrypcji.

11. Niektóre hotele Accor przetwarzają dane osobowe w celach prewencyjnych oraz w celu zabezpieczenia majątku i osób, a także do celów związanych z zaległym zadłużeniem. Z tej przyczyny hotel może zdecydować o dołączeniu do „czarnej listy klientów” każdego klienta, którego zachowanie jest niewłaściwe i obejmuje: agresję i niegrzeczność, nieprzestrzeganie umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkód i wandalizm, problemy z płatnością. Te dane są obowiązkowe. Wpis na czarną listę może prowadzić do odmowy klientowi rezerwacji, gdy klient zgłosi się do tego samego hotelu – w zależności od przyczyny przez okres od 122 do 450 dni (w przypadkach agresji względem pracowników, klientów, bójki na terenie hotelu, obrażania, gróźb lub zachowania zagrażającego pracownikom i klientom, zachowania hałaśliwego przeszkadzającego innym klientom, uszkodzenia sprzętu ochronnego i bezpieczeństwa, niepotrzebnego uruchomienia urządzeń bezpieczeństwa lub innych działań stanowiących zagrożenie dla pracowników lub klientów). Dane dotyczące tożsamości klientów wpisanych na czarną listę i ich statusu są przeznaczone dla upoważnionych pracowników hotelu, w którym lista powstała, oraz spółki ACCOR S.A. i dostawców usług rezerwacji hotelowych, którzy mogą znajdować się poza Unią Europejską, w Maroku, kraju bez równoważnej ochrony lub w Stanach Zjednoczonych. Przepływy danych do Maroka podlegają standardowym klauzulom umownym zarządzający-podwykonawca zdefiniowanym przez Komisję Europejską. Przepływy danych do Stanów Zjednoczonych odbywają się do podmiotów, które należą do programu Safe Harbor.

12. Z zasadami ochrony danych osobowych można zapoznać się w „Karcie Ochrony Danych Osobowych Klientów”.

Góra strony

20. Dowód umowy

1. Podanie wymaganych danych bankowych, jak również zaakceptowanie niniejszych warunków, warunków sprzedaży dla zarezerwowanej ceny i formularza lub wniosku rezerwacyjnego, a także wszelkich określonych warunków ACCOR przesłanych drogą mailową, jest uznawane za złożenie podpisu w formie elektronicznej, który jest równoważny podpisowi na papierze złożonemu własnoręcznie przez strony.

2. Kartoteki danych w formie skomputeryzowanej przechowywane w systemach informatycznych spółki ACCOR S.A. będą odpowiednio zabezpieczone i uznawane za dowód przekazania informacji, zamówień i płatności pomiędzy stronami.

3. Klienci są niniejszym informowani, że ich adres IP jest rejestrowany w trakcie rezerwacji.

Góra strony

21. Przenoszenie

W przypadku gdy w wybranym hotelu brak będzie wolnych miejsc lub w razie wystąpienia siły wyższej hotel zastrzega sobie możliwość zakwaterowania klienta, w całym okresie jego pobytu lub jego części, w innym hotelu o równoważnej kategorii tego samego rodzaju usług. Wszelkie dodatkowe koszty z tytułu zmiany pokoju, przewozu między hotelami i połączeń telefonicznych ponosi wybrany hotel.

Góra strony

22. Siła wyższa

1. Siła wyższa to każde zdarzenie pozostające poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia i stanowiące przeszkodę nie do przezwyciężenia, które uniemożliwia Klientowi lub Hotelowi wywiązanie się z części lub całości zobowiązań wynikających z umowy. Przypadki wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń losowych to zdarzenia zwykle uznawane jako takie przez orzecznictwo sądów francuskich.

2. Żadna strona nie będzie odpowiadać przed drugą stroną w przypadku naruszenia swoich zobowiązań wynikających z działania siły wyższej. Uznaje się za wyraźnie uzgodnione, że siła wyższa zawiesza wykonywanie wzajemnych zobowiązań podjętych przez strony, a każda ze stron pokryje wynikające z tego koszty.

Góra strony

23. Rozwiązywanie sporów

1. W razie sporu dotyczącego niniejszych warunków klienci są informowani przez spółkę ACCOR S.A. o możliwości odwołania się do tradycyjnego postępowania mediacyjnego lub dowolnej alternatywnej metody rozstrzygnięcia sporu na warunkach przewidzianych w rozdziale I księgi IV francuskiego kodeksu konsumenckiego.

2. Goście powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z Centrum obsługi klienta lub hotelem w celu podjęcia próby rozwiązania sporu w sposób polubowny. W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi lub w razie braku odpowiedzi w terminie sześćdziesięciu (60) dni goście mogą się skontaktować z mediatorem ds. podróży i turystyki dla Grupy Accor lub hoteli objętych franczyzą, które mają możliwość odwołania się do mediatora ds.podróży i turystyki. Dane kontaktowe mediatora ds. podróży i turystyki oraz szczegóły dokonywania zgłoszeń są dostępne w zakładce „Wsparcie”. Goście mogą skontaktować się z mediatorem w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.

3. Spółka ACCOR S.A. informuje również klientów, że mogą skorzystać z istniejącej europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Platforma ta jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Góra strony

24. Prawo właściwe

Niniejsze warunki sprzedaży ACCOR S.A. podlegają jurysdykcji francuskiej bez naruszenia przepisów ochronnych, jakie mogą obowiązywać w kraju zamieszkania klienta.

Góra strony

25. Całość umowy

25.1 Informacje ogólne

1. Niniejsze warunki sprzedaży ACCOR S.A., warunki sprzedaży dla zarezerwowanej ceny, a także formularz i wniosek rezerwacji wyrażają całość zobowiązań stron.

2. Żaden ogólny ani szczególny warunek, przekazany do wiadomości przez klienta, nie może zostać włączony do niniejszych warunków.

3. Dokumenty stanowiące o zobowiązaniach umownych stron to w kolejności ich ważności: formularz lub wniosek rezerwacji (obejmujący konkretne warunki dla zarezerwowanej ceny) oraz niniejsze warunki.

4. W przypadku rozbieżności między formularzem rezerwacji a warunkami, wyłącznie postanowienia zawarte w formularzu rezerwacji będą stosowane do danego zobowiązania.

Góra strony

25.2. Usługi Partnerów

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ogólnymi oraz warunkami użytkowania Witryny lub Usług mobilnych, albo warunkami sprzedaży partnera oraz niniejszymi warunkami sprzedaży spółki ACCOR S.A., stosuje się jedynie postanowienia niniejszych warunków w związku z danym zobowiązaniem.

Góra strony

26. Nieważność

1. W przypadku, gdy przynajmniej jedno postanowienie warunków sprzedaży spółki ACCOR S.A. okaże się niemożliwe do wyegzekwowania lub będzie jako takie postrzegane w świetle przepisów prawa, regulacji lub w związku z ostateczną decyzją właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność i zakres.

Góra strony

27. Język

1. Językiem oryginalnym jest język francuski.

2. W przypadku, gdy warunki sprzedaży spółki ACCOR S.A. zostaną przetłumaczone na język obcy, wersja w języku francuskim będzie wersją nadrzędną w stosunku do każdego z tłumaczeń w razie sporu, postępowania sądowego, problemów z interpretacją lub realizacją niniejszych warunków, a także w ogólniejszym ujęciu istniejących relacji pomiędzy stronami.

Góra strony

28. Opracowywanie i modyfikacja warunków sprzedaży przez Internet

W dowolnym momencie spółka ACCOR S.A. może zmienić lub uzupełnić niniejsze warunki sprzedaży przez Internet. W takim przypadku spółka ACCOR S.A. opublikuje w Internecie nową wersję warunków sprzedaży przez Internet i będą one automatycznie obowiązywać wszystkich jej klientów, z wyjątkiem rezerwacji dokonanych przed datą opublikowania po raz pierwszy w Internecie niniejszych warunków, w którym to przypadku obowiązywać będzie wcześniejsza zaakceptowana wersja warunków.

Klienci powinni również zapoznać się z dodatkowymi warunkami sprzedaży dołączonymi do każdego rodzaju ceny, pokoju lub usługi wymienionych w cenniku.

Warunki sprzedaży pakietów Talasoterapia

Góra strony