Miles+Points

1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

W odniesieniu do oferty Miles +Points obowiązują warunki ogólne programów ALL i Flying Blue. W razie jakichkolwiek rozbieżności znaczenie nadrzędne mają niniejsze warunki szczegółowe.

2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OFERTY MILES+POINTS

Aby z niej skorzystać, musisz być uczestnikiem programu ALL oraz programu Flying Blue.

Oferta Miles+Points umożliwia uczestnikom programu ALL i Flying Blue, niezależnie od ich statusu, zdobywanie punktów Reward i mil Flying Blue za pobyty w hotelach uczestniczących w programie lojalnościowym ALL i za loty liniami Air France, KLM, należące do programu Flying Blue.

3. REJESTRACJA W OFERCIE MILES+POINTS

3.1 Możesz zarejestrować się w ofercie Miles+Points korzystając z witryny internetowej all.accor.com lub www.flyingblue.com. Jeśli rejestrujesz się korzystając ze strony all.accor.com, musisz zalogować się na swoim koncie programu ALL, a następnie na swoim koncie Flying Blue, lub zarejestrować się w programie Flying Blue korzystając z modułu logowania proponowanego w celu połączenia Twojego konta ALL z kontem w programie Flying Blue. Jeśli nie jesteś uczestnikiem programu ALL, musisz zarejestrować się w programie ALL na witrynie all.accor.com. Jeśli rejestrujesz się korzystając ze strony www.flyingblue.com, musisz zalogować się na swoim koncie programu Flying Blue, a następnie na koncie ALL, lub zarejestrować się w programie ALL korzystając z modułu logowania proponowanego w celu połączenia Twojego konta ALL z kontem w programie Flying Blue. Jeśli nie jesteś uczestnikiem programu Flying Blue, musisz zarejestrować się na witrynie www.flyingblue.com. Rejestracja w ofercie Miles+Points może zostać potwierdzona wyłącznie za pośrednictwem Twoich osobistych kont w programach ALL i Flying Blue. Twoje konta w programie ALL i w programie Flying Blue muszą być zarejestrowane na Twoje nazwisko i imię.

3.2 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 3.3, zmiana innego partnera lotniczego na linie Miles+Points będzie dozwolona wyłącznie w przypadku, gdy powiązanie konta programu lojalnościowego ALL z innym partnerem lotniczym zostało dokonane przynajmniej 12 miesięcy wcześniej. W przypadku, gdy konto w programie lojalnościowym ALL było powiązane z innym partnerem lotniczym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, należy odczekać, aż upłynie pełne 12 miesięcy, zanim powiązanie konta programu lojalnościowego ALL z kontem programu Flying Blue będzie możliwe.

3.3 Wyjątek stanowią sytuacje, gdy Uczestnik programu ALL zmieni miejsce zamieszkania na inny Region. Uczestnicy programu ALL będą musieli skontaktować się z centrum obsługi klienta Accor, aby odłączyć swoje konto w programie lojalnościowym ALL od innego partnera lotniczego, a następnie powiązać swoje konto programu lojalnościowego ALL z kontem programu Flying Blue.

4. OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ORAZ UZYSKIWANIE PUNKTÓW I MIL

Podczas pobytu w jednym z hoteli uczestniczących w programie ALL uczestnicy programu ALL, którzy zarejestrowali się w ofercie Miles+Points, otrzymują na swoim koncie programu ALL punkty Reward i punkty Status zwykle uzyskiwane przez uczestników programu za ich pobyty kwalifikowane zgodnie z warunkami programu ALL. W odniesieniu do tych samych pobytów kwalifikowanych uczestnicy programu ALL, będący równocześnie uczestnikami programu Flying Blue, którzy zarejestrowali się w ofercie Miles+Points, uzyskają mile Flying Blue na swoim koncie w programie Flying Blue według następujących stawek, każde wydane 10 euro:

Status ALL Mile Flying Blue uzyskiwane za pobyty w hotelach wszystkich marek AccorHotels uczestniczących w ofercie, za wyjątkiem Adagio, Adagio Access, ibis, ibis Styles i Mama Shelter Mile Flying Blue uzyskiwane za pobyty w hotelach ibis, ibis Styles i Mama Shelter Mile Flying Blue uzyskiwane za pobyty w hotelach Adagio Mile Flying Blue uzyskiwane za pobyty w hotelach Adagio Access
Classic 10 5 4 2
Silver 10 5 4 2
Gold 10 5 4 2
Platinum 10 5 4 2

W przypadku lotu, który jest obsługiwany i sprzedawany przez Air France, KLM i jest kwalifikowany do programu Flying Blue uczestnicy programu Flying Blue, którzy zarejestrowali się w ofercie Miles+Points, otrzymują mile Flying Blue i XP, które są zazwyczaj uzyskiwane przez uczestników programu po zakończeniu lotu kwalifikowanego zgodnie z ogólnymi warunkami programu Flying Blue. Po zakończeniu lotu kwalifikowanego, o którym mowa powyżej, uczestnicy programu Flying Blue, będący również uczestnikami programu ALL i którzy zarejestrowali się w ofercie Miles+Points, otrzymają punkty Reward, które zostaną naliczone na ich konto w programie ALL według następujących stawek, każde wydane 10 euro:

Status Flying Blue Punkty Reward ALL uzyskiwane za loty obsługiwane i sprzedawane przez linie lotnicze AF-KL-A5 Punkty Reward ALL uzyskiwane za opcje płatne dotyczące podniesienia standardu, rezerwację miejsca, posiłku i bagażu w ramach lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez linie lotnicze AF-KL-A5
Explorer 5 5
Silver 5 5
Gold 5 5
Platinum 5 5

Aby punkty Reward mogły zostać naliczone na koncie ALL i mile na koncie Flying Blue za pobyty w hotelach uczestniczących w programie ALL, należy podać numer swojej karty lojalnościowej ALL podczas rezerwacji i okazać swoją kartę w recepcji w chwili zameldowania.

Aby mile mogły zostać naliczone na koncie Flying Blue i punkty Reward na koncie ALL za loty kwalifikowane w ramach oferty Miles+Points, należy podać numer swojej karty lojalnościowej Flying Blue podczas rezerwacji lub rejestracji.

Do zdobycia podwójnych korzyści uprawniają jedynie działania przeprowadzone po przystąpieniu do oferty Miles+Points, niezależnie od daty zakupu lotu lub noclegu. Wnioski dotyczące jakichkolwiek korzyści w ramach oferty Miles+Points mogą być składane jedynie w okresie uczestnictwa. W związku z powyższym wszelkie wnioski przedstawione po anulowaniu subskrypcji oferty Miles+Points nie uprawniają do uzyskania podwójnych korzyści (nawet jeśli określona czynność była przeprowadzona w okresie uczestnictwa).

Punkty Reward ALL i mile Flying Blue są naliczane na Twoim koncie w terminie 10 dni od daty zakończenia Twojego pobytu lub lotu.

Oferta Miles+Points podlega dostępności miejsc. W odniesieniu do publicznych stawek obowiązujących w poszczególnych hotelach zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży.

Oferta Miles+Points nie obowiązuje w przypadku pobytów w hotelach partnerskich programu ALL i programu Flying Blue ani lotów partnerskimi liniami lotniczymi programu ALL oraz programu Flying Blue.

5. ZDOBYWANIE NOCLEGÓW STATUS I PUNKTÓW XP

Uczestnicy programu zarejestrowani w ofercie Miles+Points otrzymają po swoim pierwszym pobycie kwalifikowanym nagrodę powitalną w postaci 1 noclegu Status na swoim koncie ALL i 5 punktów XP na swoim koncie Flying Blue.

Uczestnicy programu zarejestrowani w ofercie Miles+Points otrzymają po swoim pierwszym locie kwalifikowanym nagrodę powitalną w postaci 5 punktów XP na swoim koncie Flying Blue i 1 nocleg Status na swoim koncie ALL.

Te dwie nagrody powitalne mogą być ze sobą łączone i zostaną naliczone z datą przeprowadzenia danej czynności.

Nagrody te mogą być przyznane tylko jeden raz na każdym koncie (w sumie 10 punktów XP na koncie Flying Blue, w sumie 2 noclegi na koncie ALL), nawet w przypadku wielokrotnej rejestracji.

6. Zamiana punktów Reward na mile Flying Blue na życzenie

Uczestnik programu ALL musi być członkiem programu Flying Blue, do którego chce przenieść swoje punkty Reward przed ich przeniesieniem. Przeniesienie to może zostać wykonane tylko na jego osobiste konto w programie Flying Blue i może być przeprowadzone jedynie między kontami Club Accorhotels i Flying Blue zarejestrowanymi i powiązanymi w ramach oferty Miles+Points.

Minimalna ilość przenoszonych punktów to 2 000 punktów Reward dla każdej zamiany, zgodnie z następującymi stawkami:

2 000 punktów Reward = 1 000 mil Flying Blue

Przeniesienie jest przeprowadzane w terminie 10 dni i jest nieodwołalne.

7. Zamiana mil Flying Blue na punkty ALL na życzenie

Uczestnik programu Flying Blue musi być członkiem programu ALL, do którego chce przenieść swoje mile Flying Blue, przed ich przeniesieniem. Przeniesienie to może zostać dokonane tylko z jego osobistego konta w programie Flying Blue i może być przeprowadzone jedynie między kontami Club Accorhotels i Flying Blue zarejestrowanymi i powiązanymi w ramach oferty Miles+Points.

Minimalna ilość przenoszonych punktów to 4 000 mil Flying Blue dla każdej zamiany, zgodnie z następującymi stawkami:

4 000 mil Flying Blue = 1 000 punktów Reward.

Przeniesienie jest natychmiastowe i nieodwołalne.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych ogólnych warunków użytkowania oferty Miles+Points przez Uczestnika, każde niewłaściwe lub oszukańcze wykorzystywanie kart, Mil lub Punktów Reward, przekazanie nieprawdziwych informacji, jak również wszelkie zachowania szkodliwe lub naganne, przeprowadzone przez niego lub jakiekolwiek osoby towarzyszące mu (w tym zachowania niepożądane, złośliwe lub obrażające personel hotelu, personel linii lotniczych lub klientów), w tym także podczas imprezy organizowanej przez jeden z dwóch Programów, mogą pociągnąć za sobą – w zależności od wyłącznej decyzji Zarządzających Programem – tymczasowe zawieszenie rejestracji Uczestnika w ofercie Miles+Points i/lub w Programach, a także anulowanie jego rejestracji w ofercie Miles+Points i/lub powiązanych programach lojalnościowych bez jakiegokolwiek wypowiedzenia lub odszkodowania. Anulowanie kont i rejestracji powoduje usunięcie zgromadzonych na kartach Punktów i Mil. Takie zawieszenie lub wypowiedzenie nie stanowi żadnego uszczerbku dla możliwości podjęcia dalszych działań przeciwko Uczestnikowi przez Zarządzających Programem.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje przystąpienie jako Uczestnika do oferty Miles+Points oznacza, że firma Accor SA, 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCJA (dla programu lojalnościowego ALL) oraz firmy Air France i KLM i jego podwykonawcy, 45 rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, FRANCJA, (dla programu lojalnościowego Flying Blue) otrzymują – każda za pośrednictwem drugiej strony – Twoje dane osobowe związane z Twoimi pobytami i lotami, takie jak:

• Numer karty ALL, numer karty Flying Blue, nazwisko, imię, adres e-mail, datę urodzenia oraz liczbę punktów lub mil, które zostaną przyznane;

• Dane pozyskane przez Flying Blue za pośrednictwem programu ALL w odniesieniu do wszystkich wydatków kwalifikowanych:

o Nazwę, markę, miasto i kraj hotelu, w którym przebywał Uczestnik programu

o Daty pobytu

o Data rezerwacji

o Rodzaj pobytu: służbowy lub turystyczny

• Dane pozyskane przez ALL za pośrednictwem programu Flying Blue w odniesieniu do wszystkich wydatków kwalifikowanych:

o Numer sprzedanego lotu (figurujący na bilecie klienta)

o Miejsce początkowe i docelowe lotu

o Klasa rezerwacji

o Daty lotów w obie strony

o Jeśli lot ma wiele miejsc docelowych lub miejsce początkowe jest inne niż końcowe

o Data rezerwacji

o Rodzaj podróży: służbowa lub turystyczna

10. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA OFERTY MILES+POINTS, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Uczestnictwo w ofercie Miles+Points oznacza bezwarunkową akceptację ogólnych warunków użytkowania przez Uczestników. Niniejsze warunki ogólne zastępują wszelkie wcześniejsze wersje.

Uczestnik jest informowany, że w razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy Uczestnikiem, firmami Air France KLM i ACCOR SA w odniesieniu do Ogólnych Warunków Użytkowania oferty Miles+Points może on skorzystać z konwencjonalnej procedury mediacyjnej lub innego alternatywnego trybu rozstrzygania sporów. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od daty przesłania wniosku do działu obsługi klienta Uczestnik może złożyć skargę do urzędu mediatora ds. turystyki i podróży, a najpóźniej w terminie 12 miesięcy od złożenia jego pierwszej skargi. Dane kontaktowe mediatora i procedury obowiązujące w odniesieniu do wnoszenia skarg są dostępne w sekcji „pomoc”.

Ogólne Warunki Użytkowania podlegają ustawodawstwu francuskiemu, nie stanowi to jednak żadnego ograniczenia obowiązywania ewentualnych innych przepisów zapewniających wyższy poziom ochrony, które mogą mieć zastosowanie w kraju zamieszkania konsumentów.

11. Rozwiązanie uczestnictwa w ofercie Miles+Points z inicjatywy Uczestnika

Uczestnik może w dowolnej chwili podjąć decyzję o zakończeniu korzystania z oferty Miles+Points. W tym celu wystarczy przesłać odpowiedni wniosek ze strony „Pomoc” lub korzystając z sekcji „Kontakt” na witrynie All.accor.com.

W razie anulowania uczestnictwa w programie Miles+Points konta uczestnika w programach ALL i Flying Blue zostaną zachowane.

Ponowne zarejestrowanie się do udziału w ofercie jest możliwe, ale uczestnik nie otrzyma żadnych korzyści powitalnych.

Anulowanie uczestnictwa w programie powoduje unieważnienie podwójnych korzyści, które nie zostały jeszcze naliczone w odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych czynności.

12. ZAMKNIĘCIE KONTA

Zamknięcie konta w programie ALL lub Flying Blue spowoduje natychmiastowe anulowanie uczestnictwa w programie Miles+Points.